Коначна листа корисника средстава за суфинансирање мера енергетске ефикасности за 2020. годину
12/08/2020

Коначна листа корисника средстава за суфинансирање мера енергетске ефикасности за 2020. годину

ГРАД УЖИЦЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК
II Број 352-73/20
11.08.2020.године
Ужице

На основу Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у граду Ужицу за 2020. годину (Сл. Лист града Ужица бр.7/20), Конкурса за суфинансирање мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у граду Ужицу за 2020. годину Градоначелник Града Ужица дана 11.08.2020. године доноси

О Д Л У К У

О КОНАЧНОЈ ЛИСТИ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ.

 

  1. За меру „Набавка и уградња материјала за изолацију спољних зидова на породичним стамбеним објектима“ суфинансираће се израда изолације на 104 стамбена објекта, по утврђеној листи корисника средстава која је саставни део ове Одлуке. Листу погледајте ОВДЕ.

 

  1. За меру „Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима“ суфинансираће се замена и уградња столарије на 101 стамбеном објекату, по утврђеној листи корисника средстава која је саставни део ове Одлуке. Листу погледајте ОВДЕ.

 

  1. За меру „Набавка котлова или етажних пећи на пелет за породиче стамбене објекте“ суфинансираће се набавка 23 котла на пелет, по утврђеној листи корисника средстава која је саставни део ове Одлуке. Листу погледајте ОВДЕ.

 

  1. За меру „Набавка котлова на гас за породиче стамбене објекте“ суфинансираће се набавка 201 котла на гас, по утврђеној листи корисника средстава која је саставни део ове Одлуке. Листу погледајте ОВДЕ.

 

  1. За меру „Набавка котлова на гас за станове у стамбеним зградама“ суфинансираће се набавка 43 котла на гас, према утврђеној листи корисника средстава која је саставни део ове Одлуке. Листу погледајте ОВДЕ.

 

У складу са чланом 16. Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности, неутрошена планирана средства расподелиће се према листи корисника средстава.

 О б р а з л о ж е њ е

Конкурсом за јавно прикупљање пријава за непосредно учешће Града Ужица у суфинансирању мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у граду Ужицу за 2020. годину који је објављен 26. 02.2020. године на званичној интернет страни и огласној табли Града Ужица, опредељена су средства у укупном износу од 39.500.000 динара. За меру „Набавка и уградња материјала за изолацију спољних зидова на породичним стамбеним објектима“ опредељена су средства у износу од 12.000.000 динара, за меру „Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима“ 8.000.000 динара, за меру „Набавка котлова или етажних пећи на пелет за породиче стамбене објекте“ 2.000.000 динара, за меру „Набавка котлова на гас за породиче стамбене објекте“  предвиђена су средства у износу од 14.000.000 динара и за меру „Набавка котлова на гас за станове у стамбеним зградама“ предвиђена су средства у износу од 3.500.000,00 динара.

На Конкурс се јавило 632 подносилаца захтева. Комисија је након завршетка Конкурса остварила увид у достављену документацију и извршила обилазак терена ради провере тачности података у поднетим захтевима и то изласком на лице места. На основу Правилника о спровођењу мера енергетске ефикасности на породичним кућама и стамбеним зградама у граду Ужицу за 2020. годину, Комисија је формирала Прелиминарну листу корисника средстава.

На прелиминарну листу, Комисији је поднето петнаест приговора. Дванаест  приговора је одбијено као неоснованих, док су три приговора прихваћена. Након разматрања приговора, Комисија је израдила Предлог одлуке са листом корисника средстава.

На Листи корисника средстава рангирано је укупно 542 подносиоца пријава, а средства су одобрена за 472 подносиоца, и то: 104 за меру „Набавка и уградња материјала за изолацију спољних зидова на породичним стамбеним објектима“, 101 за меру „Набавка и уградња столарије са одговарајућим термичким својствима на породичним стамбеним објектима“, 23 за меру „Набавка котлова или етажних пећи на дрвни пелет за породичне стамбене објекте“, 201 за меру „Набавка котлова на гас за породиче стамбене објекте“ и 43 за меру „Набавка котлова на гас за станове у стамбеним зградама“.

Услове Конкурса није испунило 47 подносилаца захтева, са дуплим пријавама је 29 подносилаца, а од субвенције је одустало 14 подносилаца захтева.

Саставни део Одлуке је листа корисника средстава за суфинансирање мера енергетске ефикасности.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке може се поднети жалба Градском већу града Ужица у року од 5 дана од дана објављвања исте.

                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК

                                                                                                                                                                                 Тихомир Петковић