Јавни увид у План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу и извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу
27/06/2019

Јавни увид у План детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу и извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу

Град Ужице, Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове  по обављеној стручној контроли и утврђивању нацрта Плана детаљне регулације „Стари град“ у Ужицу  од стране Комисије за планове Скупштине града Ужица, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019),

оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ

И  

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ

ЈАВНИ УВИД обавиће се у периоду од од 28. јуна 2019. године  до 29.јула  2019.године сваког радног дана од 7,30 часова до 15,00 часова у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза, ул. Димитрија Туцовића бр. 52 Ужице .

Материјал за јавни увид изложен је и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

Јавна презентација Плана и расправа о Извештају о стратешкој процени утицаја на животну средину одржаће се се дана 16.07.2019.године у сали Скупштине града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр. 52,  у Ужицу, у 13 часова.

Заинтересована лица током јавног увида могу своје примедбе на нацрт Плана и Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину у писаном облику доставити Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, закључно са 29.07  2019. године.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Ужица, одржаће се у сали  Скупштине града Ужица дана 01.августа 2019. године у 12 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са нацртом Плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Ужица.

Материјал за јавни увид можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ " СТАРИ ГРАД" У УЖИЦУ-текст
ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „СТАРИ ГРАД“ У УЖИЦУ
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.1
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.2
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.3
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.4
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.5
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.6
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.7