Јавна презентација Урбанистичког Пројекта за изградњу објекта културе-изложбени простор керамике на кат.парц.бр.174 КО Злакуса, Град Ужице
29/01/2021

Јавна презентација Урбанистичког Пројекта за изградњу објекта културе-изложбени простор керамике на кат.парц.бр.174 КО Злакуса, Град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА КУЛТУРЕ-ИЗЛОЖБЕНИ ПРОСТОР КЕРАМИКЕ НА КАТ.ПАРЦЕЛИ БР.174 КО ЗЛАКУСА, ГРАД УЖИЦЕ

 

 

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је ЈП „Ужице развој“Ужице, одговорни урбаниста Ружа Пенезић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Срђан Радаковић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 22.01.2021.године до 28.01.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу објекта културе-изложбени простор керамике на кат.парцели бр.174 КО Злакуса, Град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 28.01.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 22.01.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Материјал за јавни увид можете погледати ОВДЕ

Опис

Преузимање

Катастарско топографски план
Извод из ПП Града Ужица
Урбанистичка регулација и нивелација
Урбанистичка разрада локације
Синхрон план инфраструктуре
УП текст
Идејно решење текст
Идејно решење текст
ИДР графички део