Јавна презентација  УП за изградњу парохијског дома (објекат 4) и стамбеног објекта (објекат 5) на к.п.бр. 3820/17 КО Ужице  
27/10/2023

Јавна презентација  УП за изградњу парохијског дома (објекат 4) и стамбеног објекта (објекат 5) на к.п.бр. 3820/17 КО Ужице  

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове

Улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020, 51/2022 и 62/2023),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу парохијског дома (објекат 4) и стамбеног објекта (објекат 5) на к.п.бр. 3820/17 КО Ужице

 

Стручни обрађивач УП је АРХИМИС Д.О.О, Друге пролетерске бр.4, Ужице; одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, одговорни пројектант идејног решења Никола Секулић, дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Српска Православна Црквена Општина Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 03.11.2023.године до 10.11.2023. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, канцеларија бр.1.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу парохијског дома (објекат 4) и стамбеног објекта (објекат 5) на к.п.бр. 3820/17 КО Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 10.11.2023.године.

Оглас је истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 27.10.2023. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

 

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат