Јавна презентација УП за изградњу објеката у функцији еко и етно туризма на кат.парцели бр.2965 КО Кремна, потес Коњска Река, Кремна, град Ужице
08/05/2024

Јавна презентација УП за изградњу објеката у функцији еко и етно туризма на кат.парцели бр.2965 КО Кремна, потес Коњска Река, Кремна, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020 и 52/2021 и 62/2023), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу објеката у функцији еко и етно туризма на кат.парцели бр.2965 КО Кремна, потес Коњска Река, Кремна, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је биро за пројектовање „Урбан концепт“, одговорни урбаниста Јелица Пашић Јовановић, маст.инж.арх., Наручилац Станић Мирјана и Станић Александра.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 15.05.2024.године до 22.05.2024. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду ради изградње стамбено – пословног објекта на грађевинској парцели која ће бити формирана од кат.парцела бр. 9052,9053,9054,9055/5,9055/6,9061 и делова кат.парцеле бр. 9055/1 и 9055/4, све КО Ужице, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 22.05.2024.године.

Оглас је истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Материјал за јавну презентацију

 

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат