Некатегорисано

План детаљне регулације „Депонија Дубоко“

11/12/2019
План детаљне регулације "Депонија Дубоко" је плански основ за утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом у циљу проширења регионалне депо...
Више

План детаљне регулације „Први Партизан“ Бела Земља-Љубање

10/12/2019
План детаљне регулације "Први Партизан" Бела Земља-Љубање је стварио плански основ за утврђивање јавног интереса за експропријацију, односно администр...
Више

План детаљне регулације „Касарна IV пук“ I фаза

10/12/2019
План детаљне регулације ''Касарна IV пук'' у Крчагову I фаза, (у даљем тексту: План) утврђује и разрађује детаљна урбанистичка решења заснована на дуг...
Више

План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу ДВ бр.116/1 ТС „Косјерић“ -ТС „Севојно“ (на територији града Ужица)

09/12/2019
План детаљне регулације за реконструкцију, адаптацију и доградњу ДВ бр.116/1 ТС "Косјерић" -ТС "Севојно" (на територији града Ужица) урађен је у циљу ...
Више

План детаљне регулације „Стари Град“

09/12/2019
Планом  детаљне регулације "Стари Град" дефинисана је претежна намена површина која је у складу са планом вишег реда - ГУП-ом града Ужица до 2020.г. З...
Више

План детаљне регулације „Међај“

09/12/2019
Подручје обухваћено границом Плана детаљне регулације “Међај” у Ужицу (у даљем тексту: План) захвата део корита реке Ђетиње са приобаљем, односно зону...
Више

План детаљне регулације „Котларница на Међају“

09/12/2019
Планом  детаљне регулације "Котларница на Међају" формирана је планска основа за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату Плана и формирањ...
Више

План детаљне регулације „Турист“

09/12/2019
Подручје које је обухваћено Планом налази се у Просторној целини Ужице, КО Ужице, на градској плажи, северозападно од регулисаног корита реке Ђетиње, ...
Више

План детаљне регулације „Омладинска“

06/12/2019
План детаљне регулације "Омладинска" обухвата  део градског центра, простор планираних интервенција (измештање дела  трасе државног пута) и уређење гр...
Више

План детаљне регулације „Коштица“

05/12/2019
План детаљне регулације "Коштица" је плански основ за рационално уређивање и коришћење простора у обухвату плана и изградњу станице за снабдевање гори...
Више