18. седница Скупштине града Ужица
01/06/2022

18. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06- 34 /22
Датум: 1. јун 2022.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

18. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 9. јуна 2022. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

 

За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Административно мандатна комисија
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ СА ИЗВЕШТАЈЕМ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2022.ГОДИНУ (Ребаланс I)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
4. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.1. ДО 31.3.2022. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ ЗА 2022.ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Ужице развој'' Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП „СТАН“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ПО ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП ''Стан'' Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О БРИСАЊУ ОГРАНКА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: ЈП ''Велики парк'' Ужице. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Народна библиотека. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА УЖИЦА И ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА, ПОЖЕГА, ПРИБОЈ И БАЈИНА БАШТА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ РАДИ ДАВАЊА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
- ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ РАДИ ДАВАЊА ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА У ЗАКУП
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КРЧАГОВО“ У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КАСАРНА IV ПУК“ У КРЧАГОВУ I ФАЗА, У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОЗИ ОДЛУКА О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ:
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 1397 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 221 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 2234 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
- ДЕЛА КАТ. ПАРЦЕЛЕ БРОЈ 7120/2 КО УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ РЕАЛНОГ УДЕЛА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10569/2 КО УЖИЦЕ И КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10569/3 КО УЖИЦЕ, ЗА ПРАВО ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА РЕАЛНОГ УДЕЛА НА КАТ. ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10569/1 КО УЖИЦЕ, УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРЖИШНИХ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ РАЗМЕНЕ У НОВЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ЗАТВОРЕНИХ ПИСМЕНИХ ПОНУДА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД 2021-2028.ГОДИНА.
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ УПРАВНОГ ОДБОРА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА АПОТЕКАРСКЕ УСТАНОВЕ УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ДВА ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА САРАДЊУ СА ГРАДОВИМА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
Одговори на одборничка питања
Записник са 17. седнице Скупштине града Ужица