14. седница Скупштине
15/06/2017

14. седница Скупштине

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-39/17
Датум: 06.06.2017. године
У ж и ц е

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица ( ”Службени лист града Ужица”
број 16/13-пречишћен текст), и члана 32. став 2. Пословника Скупштине града Ужица
(”Службени лист града Ужица” број 45/14-пречишћен текст) САЗИВАМ

14. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 15. јуна (четвртак) 2017. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

Председник Скупштине

Бранислав Митровић

Дневни ред

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ-ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ЗА 2016.ГОДИНУ
У прилогу се информативно доставља и извештај о ревизији завршног рачуна за 2016. годину; Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАНА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ (I РЕБАЛАНС)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
3. ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЈП “ГРАДСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА“ ЗА 2016. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈП “Градска стамбена агенција“. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “ ВОДОВОД“ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЗА 2016. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ КОЈОМ СЕ ОБАВЕЗУЈЕ ЈКП “ВОДОВОД“ УЖИЦЕ ДА ОБЕЗБЕДИ И ПРЕНЕСЕ СРЕДСТВА НА РАЧУН БУЏЕТА ГРАДА УЖИЦА ПО УГОВОРУ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ДОГРАДЊУ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ “ПЕТАР АНТОНИЈЕВИЋ“ НА ЦЕРОВИЋА БРДУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП “БИОКТОШ“ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ИСКАЗАНЕ ПО ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ЗА 2016. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП “ВЕЛИКИ ПАРК“ О ПОКРИЋУ ГУБИТКА ЗА 2014 И 2015. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
8. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народни музеј Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предлагач: Градско веће
10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Стручна обрада: Народна библиотека Ужице. Предлагач: Градско веће
11. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Стручна обрада Историјски архив Ужице. Предлагач: Градско веће
12. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ЗА 2016.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски културни центар. Предлагач: Градско веће
13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска галерија. Предлагач: Градско веће
14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2016. ГОДИНУ
Стручна обрада: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању. Предлагач: Градско веће
15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РЕГИЈЕ ЗАПАДНЕ СРВИЈЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
Стручна обрада: Туристичка организација регије Западне Србије. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МРЕЖИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ “ УЖИЦЕ“ ОБЈЕКТА-ДЕЧИЈИ ВРТИЋ НА ПОРИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СРЕДСТВИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБНОВЕ ФАСАДА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ ГАРАЖНИХ МЕСТА У СЕВОЈНУ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УМАЊЕЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ПРАВОСЛАВНОГ ХРАМА НА БЕЛОЈ ЗЕМЉИ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
21. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ КАДРОВСКОГ ПЛАНА ГРАДСКИХ УПРАВА, ГРАДСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА, СЛУЖБЕ БУЏЕТСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ И СЛУЖБЕ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
22. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ВД ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
ИНФОРМАТИВНО
Одборницима се информативно достављају извештаји независног ревизора на финансијске извештаје за 2016.годину: ЈКП Водовод, ЈКП Градска топлана Ужице, ЈП Стан и ЈП Велики парк