РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПДР-a „КОМЕРЦИЈАЛНО СПОРТСКА ЗОНА У ТУРИЦИ“ УЖИЦЕ
14/10/2021

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде ПДР-a „КОМЕРЦИЈАЛНО СПОРТСКА ЗОНА У ТУРИЦИ“ УЖИЦЕ

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „КОМЕРЦИЈАЛНО СПОРТСКА ЗОНА У ТУРИЦИ“ УЖИЦЕ

 

Скупштина града Ужица донела је 12.08.2021. године Одлуку о приступањању изради Плана детаљнене регулације „Комерцијално-спортска зона у Турици“ Ужице  („Сл. лист града Ужица“, број 37/21).

Рани јавни увид, у трајању од петнаест дана, одржаће се од 15.10. 2021.године до  29. 10. 2021. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу. У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).. Такође, материјал за рани јавни увид биће доступан и у просторијама Месне канцеларије у Турици дана 15-ог, 22-ог  и 29.10 2021. године.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана детаљне регулације „Комерцијално-спортска зона у Турици“, Ужице организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 29.10.2021. године.

Материјал за рани јавни увид

Материјал за рани јавни увид

Опис

Преузимање

Материјал за рани јавни увид
Графички прилог бр.1
Графички прилог бр.2