Позив привредним субјектима за учешће на конкурсу за уградњу соларних панела
08/12/2021

Позив привредним субјектима за учешће на конкурсу за уградњу соларних панела

У циљу унапређења мера енергетске ефикасности и повећаног коришћења обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Ужица, Град је у сарадњи са Министарством рударства и енергетике расписао јавни позив за привредне субјекте који ће учествовати  у енергетској санацији, односно уградњи соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Ужица.

Према речима Наде Јовичић члана Градског већа за заштиту животне средине и туризам, за спровођење овог пројекта планирана средства од стране града Ужица заједно са Министарством рударства и енергетике износе 4 милиона динара.

“Могу се пријавити сви привредни субјекти који испуњавају услове прописане правилником и јавним позивом. То подразумева да су уписани у регистар АПР да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације, да имају атесте за материјале и производе, да имају запосленог бар једног електроинжењера са одговарајућом лиценцом или на неки други начин ангажованог инжењера и да дају гаранцију за инвентар од минимум 5 година а на соларне панеле од минимум 10 година. Максимални износ бесповратних средстава  по 1 kW инсталисане снаге соларних панела капацитета до  6 kW  ће износити 70.000 динара и обухватиће све радове, опрему и извештаје. За соларне панеле капацитета преко 6  kW максимални износ бесповратних средстава биће исти као и за соларне панеле капацитета до 6  kW, а разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин”.

Прелиминарна листа привредних субјеката ће бити објављена 15 дана након завршеног јавног позива,  а коначан избор привредних субјеката и одлуку о њиховом учешћу извршиће Градско веће. Тек након потписивања споразума града Ужица са привредним субјектима биће расписан јавни позив за физичка лица, односно пројекте домаћинстава који ће трајати минимум 21 дан. Према очекивањима јавни позив за физичка лица биће објављен за месец и по дана.

Конкурсна документација за пријављивање заинтересованих привредних субјеката може да се преузме на званичном сајту града Ужица као и лично на портирници Градске управе. Предавање документације се може извршити лично у канцеларију број 9 или путем поште на назначену адресу по овом јавном позиву. Јавни позив за привредне субјекте биће отворен до 23. децембра 2021. године.