Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Ужица
08/12/2021

Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији града Ужица

На основу Одлуке градоначелнице Града Ужица  о расписивању Јавног конкурса за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима  број II 352-1454/21 од 06.12.12.2021. године и Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе („Службени лист града Ужица“ број 51/21), град Ужице 

расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ  У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА

 

У оквиру реализације Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине Града Ужица за 2021.годину о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2021. годину. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији града Ужица. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији града Ужица.

I ПРЕДМЕТ

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Планирана укупна средстава за реализацију овог јавног позива износе: 4.000.000 динара.

Максимални износ бесповратних средстава  по 1 kW инсталисане снаге соларних панела капацитета до и једнако 6  kW  ће износити 70.000 динара и обухватиће се све радове, опрему и извештаје из става 1. овог члана.

За соларне панеле капацитета преко 6  kW максимални износ бесповратних средстава биће исти као и за соларне панеле капацитета до 6  kW, а разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.

II ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

Право учешћа на овом конкурсу имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санације и овим Јавном позивом.

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше набавкe, радове и  уградњу материјала, опреме и уређаја.

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

На јавном конкурсу могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја  и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе
 • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије
 • да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе од минимално 10 година.

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 1. Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
 2. Потписану изјава (Прилог 2);
 3. Потписану изјава о достављању Решења о упису у одговарајући регистар (Прилог 3);
 4. Решење о упису у регистар привредних субјеката
 5. Атести за материјале и производе

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

 V ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници Града Ужица или лично на портирници градске управе града Ужица и садржи:

− Комплетан текст Јавног позива,

− Прилог 1 – Пријавни образац,

− Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве,

− Прилог 3 – Изјава о достављању Решења о упису у одговарајући регистар

− Прилог 4 – Критеријуми за оцену Пријаве

− Прилог 5 – Компетан текст Правилника

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Сви привредни субјекти који испуне горе наведене критеријуме и друге критеријуме ближе дефинисане јавним позивом могу учествовати у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима.

Критеријуми за оцењивање привредних субјеката дати су кроз елиминационе критеријуме (Прилог 4).

VII МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на јавном конкурсу попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

– НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на у писарници Градске управе за урбанизам и имовинско правне послове, канцеларија бр. 9 или препоручено поштом на адресу:

Град Ужице

Градска Управа за Урбанизам, ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,

Комисија за праћење реализације појединачних пројеката енергетске санације

Димитрија Туцовића 52

Рок за подношење пријава је 23.12.2021. године.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 031/592-400 или 031/592-421.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: Е-mail: ekologija@uzice.

VIII НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који

документ из одељка IV. Јавног позива и у том случају решењем ће бити одбачена.

IX ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом и Правилником.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

У току поступка оцене и избора привредних субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Комисија разматра, оцењује приспеле пријаве и  утврђује прелиминарну листу директних корисника.

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли Градске управе и званичној интернет страници Града у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе. На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката као и да донесе  Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору привредних субјеката  у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе  и исте доставља Градском већу на усвајање.

Градско веће града Ужица доноси  Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука Градског већа града Ужица о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе објављује се на огласној табли Градске управе и званичној интернет страници Града Ужица.

X НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Град ће закључити Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мере путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе енергетске санације  са привредним субјектима који буду изабрани.

Након потписивања Споразума о техничкој сарадњи са привредним субјектима, Град расписује јавни конкурс за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе.

Бесповратна средства се додељују грађанима за соларне панела капацитета до и једнако 6 kW.

За соларне панеле капацитета преко 6 kW максимални износ бесповратних средстава биће исти као и за соларне панеле капацитета до 6 kW, а разлику до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, град потписује тројни Уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима.

Привредни субјекти су дужни да стручној комисији за праћење реализације мере  путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе енергетске санације (у даљем тексту Стручна комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Град ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио за меру као и у складу са записником Комисије приликом првог изласка.

Град ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 6. Правилника (максималног износа учешћа ЈЛС), као и евентуалне додатне трошкове непредвиђених радова уколико је  сагласан са тим радовима и уколико укупни трошкови за изведене радове превазилазе укупан износ средстава по предрачуну извођача радова.

Привредни субјекти до  01. јуна  2021. године достављају Градској управи захтев за исплату средстава за суфинансирање мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се након што:

 • Комисија провери да ли су активности стварно реализоване, и то констатује записником;
 • корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена бесповратна средства.

Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката преносе се привредним субјектима у складу са одредбама  Уговора.

На основу захтева за исплату и записника Комисије, Одељење за финансије градске управе града Ужица врши исплату из буџета.

Број – II 352-1454/21                                                           ГРАДОНАЧЕЛНИЦА ГРАДА УЖИЦА

                                                                                                      др Јелена Раковић Радивојевић

Датум 08.12.2021.године

У Ужицу

 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријавни формулар
Изјава подносиоца пријаве
Изјава о достављању Решења о упису у одговарајући регистар
Критеријум за оцену пријаве
Комплетан текст Правилника