План детаљне регулације  стамбено туристичког комплекса „Калуђерске баре - југ“
14/03/2022

План детаљне регулације  стамбено туристичког комплекса „Калуђерске баре – југ“

Изради План детаљне регулације  стамбено туристичког комплекса „Калуђерске баре – југ“е приступило се  на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације  стамбено туристичког комплекса „Калуђерске баре – југ“, (“Службени Лист  града Ужица”, број 37/21).

 

Циљ израде Плана је стварање планског основа за изградњу  стамбено туристичког комплекса са везом на постојећу саобраћајницу  и опремање комуналном инфраструктуром. Циљ израде Плана је такође и:

  • обезбеђивање планског основа за реализацију намена у складу са планом вишег реда;
  • прикупљање информационе основе са елементима од значаја за израду ПДР-а;
  • сагледавање релевантних планских условљености на предметном подручју и
  • процена развојних могућности са аспекта доступности грађевинског земљишта, неопходности и могућности опремања земљишта комуналном инфраструктуром,
  • дефинисање грађевинског подручја, за које ће Планом бити дефинисана посебна правила уређења и грађења.

Опис

Преузимање

Плана детаљне регулације  стамбено туристичког комплекса „Калуђерске баре - југ“
Текстуални део
Диспозиција локације
Графички прилог
Катастарско топографски план
Графички прилог
Планирана намена површина
Графички прилог
Синхрон план инсталација
Графички прилог
Графички прилог