Оглас за давање у закуп прикупљањем затворених писаних понуда
25/03/2024

Оглас за давање у закуп прикупљањем затворених писаних понуда

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ”СТАН” УЖИЦЕ

р а с п и с у ј е

 

О Г Л А С

за давање у закуп прикупљањем затворених писаних понуда:

 

 1. Пословног простора/локала у Ужицу у виђеном стању:
 2. локал површине 180 m2 у ул. Димитрија Туцовића бр. 62, у Ужицу.

 

 1. Почетна цена месечно: за локал у улици Димитрија Туцовића број 62 у Ужицу износи 18,972 ЕУР без ПДВ односно 22,716 ЕУР са ПДВ по m2 локала, што за укупну површину локала од 180 m2 износи 3 415,00 ЕУР без ПДВ односно 4.089,00 ЕУР са ПДВ у динарској противвредности.

Локал се може закупити за обављање дозвољене делатности. Закупнина се обрачунава у динарској противвредности на дан уплате и увећава за ПДВ, комуналне и друге обавезе које терете пословање у локалу по рачунима јавних и/или јавних комуналних предузећа. Предузеће задржава право да сваке године увећа уговорену закупнину у случају промене процењене тржишне висине закупнине из општег акта града Ужице којим се уређује закупнина за пословни простор у јавној својини, како у погледу утврђивања почетне висине закупнине, тако и у погледу разврставања локација по зонама.

 • Депозит уз понуду:
 1. за локал у ул. Димитрија Туцовића бр. 62, у Ужицу – 12 267,00 ЕУР са ПДВ.

Депозит се полаже на рачун предузећа број: 160-51497-09, код Banca Intesa AД Београд, у динарској противвредности на дан уплате, најкасније закључно са 02.04.2024. године до 11:00 часова Понуђачу који не оствари приоритет, депозит уз понуду се враћа када одлука о давању локала у закуп постане коначна.

Понуђач чија је понуда прихваћена губи право на повраћај депозита ако у року од 5 дана од дана достављања коначне одлуке не закључи уговор о закупу локала, као и право да учествује на поновном огласу за давање у закуп истог локала.

 1. Време трајања закупа: 5 година.

Улазак у посед локала: одмах по закључењу уговора и исељењу претходног закупца.

 1. Обезбеђење плаћања закупнине: најбољи понуђач је дужан да пре закључења и као услов за закључење уговора, положи предузећу:
  1. депозит у висини од три закупнине из најбоље понуде обрачунате са ПДВ (доплата разлике између троструког износа понуђене цене и депозита из тачке III овог огласа), изражене у еврима, а положене у динарској противвредности на дан полагања. Неполагање депозита се сматра одустанком од уговора, у ком случају се најбољем понуђачу не враћа депозит уз понуду из тачке III овог огласа. Нереализован депозит се враћа по истеку закупа и предаји локала, у динарској противвредности на дан враћања, без камате, под условом да је закупац измирио обавезе у целости и предузећу предао локал и
  2. 2. за сваку годину закупа – по 4 сопствене регистроване бланко менице ”без протеста”. Физичко лице које није предузетник, полаже регистроване менице, које су авалиране од стране активног правног лица или предузетника.
 1. Разгледање локала – радним даном, од 12 – 14 сати, почев од дана објављивања огласа, закључно са даном 01.04.2024. године до 14:00 часова.

 

 • Критеријум за избор понуде је висина понуђене закупнине, а у случају две или више понуда са једнаком закупнином – понуда којом је понуђен већи број месеци за плаћање закупнине унапред.

 

 • Исправна понуда мора да садржи:
 • за физичка лица – име и презиме, број личне карте, јединствени матични број грађана (ЈМБГ) и адресу;
 • за предузетнике – име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број (МБ) радње;
 • за правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и пуномоћје лица које заступа понуђача;
 • за правна лица и предузетнике – уверење Пореске управе Министарства финансија да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
 • назнаку пословног простора за који се понуда подноси;
 • делатност коју понуђач жели да обавља у пословном простору а која одговара сврси и намени простора;
 • доказ о уплати депозита у целости;
 • потврду локалне пореске администрације града Ужица да је понуђач измирио порезе и таксе, не старију од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
 • потврду Градске управе за финансије града Ужица да понуђач нема дуговања према граду Ужицу по основу раније закључених уговора, не старије од 2 (два) месеца пре отварања понуда;
 • висину понуђене закупнине – најниже у висини почетне цене из тачке 3. ове одлуке;
 • број рачуна на који ће се извршити повраћај депозита;
 • пуномоћје за лице које заступа понуђача оверено код јавног бележника.
 1. Затворена понуда, за назнаком: Понуда за закуп локала у ул. Димитрија Туцовића бр. 62, у Ужицу, површине 180 m2 подноси се закључно са даном 02.04.2024. године, под условом да стигне у пријемну канцеларију предузећа у ул. Марије Маге Магазиновић бр. 7 у Ужицу – до 11,00 сати. Неблаговремене и неисправне понуде се одбацују без разматрања.

 

 1. Право учешћа имају сва правна и физичка лица која благовремено поднесу исправну понуду и која немају доспелих, а неизмирених обавеза за закуп непокретности према предузећу.

 

 1. Јавно отварање понуда извршиће се у канцеларији директора дана 02.04.2024. године са почетком у 12:00 сати.

Особе за контакт: Петровић Милева и Кузељевић Марија (тел. бр. 031/513-259)