Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини
20/11/2017

Оглас за давање у закуп градског грађевинског земљишта у јавној својини

На основу члана 37.,62. и 63. Одлуке о грађевинском земљишту општине Ужице (Сл. Лист општине Ужице бр. 6/03,3/04,4/04 и 10/05 ), члана 6. Одлуке о условима и начину постављања привремених објеката на јавним површинама и осталом грађевинском земљишту (Сл. Лист општине Ужице бр. 3/4) и Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији  Града Ужица (Сл. лист Града Ужица бр. 27-1/15 од 26.10.2015.год. )  , Град Ужице, Градска управа за урбанизам,изградњу и имовинско-правне послове расписује

 

О Г Л А С

за давање  у  закуп  градског  грађевинског  земљишта у  јавној својини  прикупљањем  затворених  писаних  понуда

 

I   ЛОКАЦИЈЕ  ЗА  НОВОГОДИШЊУ  УЛИЧНУ  ПРОДАЈУ  

Ужице : Л1 : Мали  Трг         

*  Укупан број локација : 24 ( ознаке од 1 – 24 )

*  Степен опремљености локације : са тезгом тип ” Дирекција ”

( габарита : 1,60 м x 0,80 м )

*  Површина локације : 4,00 м2

*  Почетни износ накнаде за закупнину садржи:

закуп  земљишта  , који се лицитира

путем затворених понуда  : ……………….               1.519,00 дин.

закуп објекта : ………………………………………..           10.000,00 дин.

*    Период закупа : 15.12.2017. – 31.12.2017.године

Износ кауције: 5.000,00 динарa

Ужице : Л25 : Мали  Трг ,Ул.Димитрија Туцовића – непосредно испред локација за постављање тезги ,предвиђене су површине за продају новогодишњих јелки и бадњака.

*  Укупан број локација : 6  ( 1,2,3,4,5,6 )

*  Површина једне локације : 8,40 м2

*  Почетни износ накнаде за закупнину садржи:

закуп  земљишта  , који се лицитира

путем затворених понуда  : ……………….  1.802,30 дин

*    Период закупа : 25.12.2017. – 06.01.2018.године

*    Износ кауције: 1.000,00 динарa

НАПОМЕНА : На локацијама, које су предмет оглашавања, није обезбеђен електро прикључак.

 

II   ЛОКАЦИЈЕ   ЗА  ПРОДАЈУ   РЕЗАНОГ   ЦВЕЋА

Л – 14 : Ул.Димитрија Туцовића -” Цветни Трг “

Укупан број локација : 15 ( ознаке од 1 – 15 )

Површина локације : 2,00 м2

Почетни износ закупнине који се лицитира,  путем затворених понуда :

24.903,80 динара

Период закупа : 01.01. 2018.– 31.12. 2018.год.

Износ кауције: 5.000,00 динара

НАПОМЕНА : предметно земљиште се може користити у току рада Зелене пијаце и није дозвољено постављање тезги .

 

III   ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНОГ ПАНОА -БИЛБОРДА

Износ кауције: 30.000,00 динара

Износ депозита на име трошкова уклањања појединачног билборда:

10.000,00 динара

Рок закупа : 5 (пет ) година

Л – 27 : Раскрсница ул.Димитрија Туцовића и Ристе Тешића у Ужицу

Површина локације : 5 м²

Димензије паноа : 4,00 м x 3,00 м

Почетни износ закупнине који се лицитира : 202.039,20 динара

УСЛОВИ   ЗАКУПА   ЗЕМЉИШТА:

Обавеза учесника Огласа који добије предметну локацију у закуп је плаћање:  таксе на решење , трошкова комуналне таксе у свему сагласно Решењу Града Ужица.

Обавеза закупца који добије грађевинско земљиште у закуп је  да исто уреди и постављени објекат користи према условима из Програма постављања мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене на територији  Града Ужица.

УСЛОВИ   ОГЛАСА:

Право учешћа на Огласу за новогодишње тезге,локације за постављање јелки и за локацију за постављање билборда ,имају сва правна лица и предузетници на   територији Републике Србије. Право учешћа на Огласу за продају резаног цвећа имају регистровани пољопривредници,који сами узгајају цвеће и украсно биље,предузетници и привредна друштва регистрована за обављање делатности промета,занатске делатности и домаће радиности  на територији Републике Србије .

Пријављивање на Оглас врши се на посебном обрасцу – огласној пријави која се може добити у Одсеку за грађевинско земљиште, Градске управе за урбанизам,изградњу и имовинско правне послове .

У пријаву је потребно унети податке о учеснику Огласа и локацији на коју се пријава односи. Уз пријаву је потребно приложити доказ о уплати кауције и депозита на име обезбеђења учешћа на Оглас . Уплату кауције и депозита извршити на уплатни рачун јавних прихода – подрачун за посебне намене: уплата депозита број : 840-818804-47 са моделом плаћања 97 и позивом на број 89-100  , као и потврду надлежног пореског органа о измиреним и доспелим порезима, доприносима и другим јавним дажбинама ( не старију од два месеца ).

Понуда за учешће на Оглас за новогодишње тезге,локације за постављање јелки подноси се у писаној форми,у прописно затвореном коверту препоручено или непосредно на адресу: Град Ужице , Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове , Одељење за имовинско-правне послове , Улица Димитрија Туцовића бр.52 ,  до 28.11.2017.год. до 14 часова (без обзира на начин на који се достављају). На коверти мора писати : ЗА ОГЛАС – НЕ ОТВАРАТИ – са јасном писаном ознаком за коју локацију се понуда односи,а на полеђини коверта навести назив понуђача.

Понуда за учешће на Оглас за постављање билборда и продају резаног цвећа на Цветном тргу, подноси се у писаној форми,у прописно затвореном коверту препоручено или непосредно на адресу: Град Ужице , Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове , Одељење за имовинско-правне послове , Улица Димитрија Туцовића бр.52   до 06.12.2017.год. до 14 часова (без обзира на начин на који се достављају). На коверти мора писати : ЗА ОГЛАС – НЕ ОТВАРАТИ – са јасном писаном ознаком за коју локацију се понуда односи,а на полеђини коверта навести назив понуђача.

Понуда мора да садржи: Уредно попуњену  пријаву , доказ о уплати кауције и  и депозита и потврду надлежног пореског органа о измиреним и доспелим порезима,доприносима и другим јавним дажбинама  (не старију од два месеца ).

Неблаговремене понуде, као и понуде које не садрже све наведене елементе сматраће се неважећим и неће се разматрати,а уплаћена кауција се неће враћати.

Приоритет на уступање грађевинског земљишта у закуп имаће учесник Огласа који понуди највећи износ закупнине у односу на утврђени почетни.

Отварање понуда за новогодишње тезге  и локације за постављање јелки и одабирање најповољнијег понуђача обавиће Комисија формирана Решењем Градоначелника Града Ужица за давање у закуп грађевинског земљишта дана 29.11.2017.год. у 11 часова, у малој сали Града Ужица.

Отварање понуда за локацију за постављање билборда и локације за продају резаног цвећа и одабирање најповољнијег понуђача обавиће Комисија формирана Решењем Градоначелника Града Ужица за давање у закуп грађевинског земљишта дана 07.12.2017.год. у 11 часова, у малој сали Града Ужица.

Оглас остаје отворен за преостале локације до краја године . Преостале слободне локације додељиваће се у закуп применом мерила: „ доделиће се  понуђачу који први поднесе уредну понуду чије приспеће ће се протоколисати у пријемној канцеларији  ( соба бр.9 ) Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове “.

Институт отвореног огласа почиње тећи наредног дана од дана истицања резултата овог огласа на огласној табли Града Ужица .

Приликом одабира најповољнијег понуђача примењиваће се сва мерила из основног огласа.

Резултати Огласа биће објављени на огласној табли Града Ужица у року од три дана, а Комисија ће у року од осам дана од дана отварања понуда утврдити најповољнијег понуђача и поднети предлог за давање земљишта у закуп. Учесницима Огласа који нису предложени за доделу земљишта у закуп, по истицању резултата Огласа, биће извршен повраћај уплаћене кауције од стране Града Ужица у року од 3 (три) дана од дана истицања резултата Огласа. Учесницима огласа који су предложени за доделу земљишта у закуп кауција се задржава и урачунава у цену локације.

Уколико учесник Огласа после отварања понуда, а пре уручења решења о додели земљишта у закуп одустане од понуде, понуђач нема право на повраћај уплаћене кауције.

Уколико  учесник Огласа после истека рока за подношење понуда, а пре отварања понуде,одустане од понуде,нема право на повраћај уплаћене кауције.

Уколико учесник Огласа коме је уручено решење о додели у закуп земљишта не закључи уговор о закупу са  Градском управом за урбанизам , изградњу и имовинско-правне послове или не плати понуђени износ у року од 15 дана од дана уручења решења, одмах ће се покренути поступак за поништај решења о додели предметног земљишта у закуп и враћање истог у посед Граду Ужицу, без права на повраћај уплаћене кауције.

Уколико понуђач после отварања понуда , а уколико је најповољнији понуђач, одустане од понуде,односно не закључи уговор  о закупу у остављеном року нема право учешћа на наредном огласу за ту локацију и то у периоду од 5 (пет) година.

Уколико се на Оглас пријави само један учесник поступак ће се провести, а понуђачу ће се предложити додела земљишта у закуп уколико је понудио најмање почетни износ закупнине за односну локацију.

Уколико на Огласу за исту локацију два или више учесника Огласа понуде исти износ закупнине, понуђачу чија је понуда прва приспела (прва заведена у регистар ) ,а што се региструје уписником Писарнице Градске управе за урбанизам , изградњу и имовинско-правне послове,предложиће се додела у закуп локације.

За сва ближа обавештења и увид у предметне локације учесници Огласа могу се обратити Одсеку за грађевинско земљиште, Градске управе за урбанизам,изградњу и имовинско правне послове  , сваким радним даном у времену од 8 до 15 часова или на телефон 590-118.

Овај Оглас се налази на сајту Града Ужица на адреси wеб:

www.uzice.rs