Обавештење о продужење јавне презентације УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта на к.п бр. 1844 и 1843/3 све  КО Севојно
24/12/2021

Обавештење о продужење јавне презентације УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта на к.п бр. 1844 и 1843/3 све  КО Севојно

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

Објављује продужење јавне презентације УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све  КО Севојно, у трајању од 24.12.2021. године до 31.12. 2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

 

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је СГР МОДУЛ, одговорни урбаниста Небојша Милошевић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Александар Дејић маст. инж.грађ. Наручилац Урбанистичког пројекта је Катмар доо.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржана је у периоду од 03.12.2021.године до 10.12.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћенa је Оливера Ћирковић, дипл-просторни планер, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу пословног објекта на к.п 1844 и 1843/3 све  КО Севојно, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 31.12.2021.године.

Оглас је истакнут  на огласној табли и званичном сајту града Ужица дана 26.11.2021. године и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.