Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку - Извођење радова на изградњи објеката високоградње мање сложених конструкција, распона до 12 метара и спратности П+4 до 18 метара висине
17/03/2017

Обавештење о признавању квалификације у квалификационом поступку – Извођење радова на изградњи објеката високоградње мање сложених конструкција, распона до 12 метара и спратности П+4 до 18 метара висине

Број: 07-367/9
Датум: 17.03.2017.год.

На основу члана 34. и 55.став 1.тачка 5) Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)а у вези са чланом 1.Одлуке о усаглашавању Одлуке о усклађивању  пословања ЈП „ Дирекција за изградњу „ Ужице,са Законом о јавним предузећима („Сл.лист Града Ужица“ бр.37/16) и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) у спроведеном поступку јавне набавке, квалификациони поступак – прва фаза бр. 19. ” Извођење радова на изградњи објеката високоградње мање сложених конструкција,распона до 12 метара и спратности П+4 до 18 метара висине“ за период од 3 ( три ) године,  Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица,  објављује :
ОБАВЕШТЕЊЕ  О ПРИЗНАВАЊУ  КВАЛИФИКАЦИЈЕ
у квалификационом поступку
Градска управа за инфраструктуру и развој Града Ужица је,на основу Одлуке о изменама и допунам Одлуке о градским управама (Сл.лист Града Ужица „бр.33/16) преузела послове из области јавних набавки Јавног Предузећа „Дирекција за изградњу“Ужице.
У предметном поступку јавне набавке,уместо досадашњег Наручиоца ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице, Ул.Вуколе Дабића бр. 1-3, Ужице, www.direkcijaue.rs
Наручилац је Град Ужице -Градска управа за инфраструктуру и развој,Ул.Димитрија Туцовића бр.52,Ужице www.uzice.rs.
Обавештавају се сви заинтересовани кандидати да позив за подношење пријава и конкурсна документација који садрже услове за признавање класификације,које је објавило ЈП“Дирекција за изградњу“Ужице остају исти ,с тим што се пријаве за квалификацију подносе на адресу овог Наручиоца. Град Ужице, Градска управа за инфрасруктуру и развој, ул. Димитрија Туцовића 52.
Признавање квалификације подносиоцима пријава за услуге : ЈН бр. 19.- ” Извођење радова на изградњи објеката високоградње мање сложених конструкција,распона до 12 метара и спратности П+4 до 18 метара висине“.
Радови на високоградњи  – 45210000.
Предмет јавне набавке није обликован по партијама.
Време за које се признаје квалификација ( од-до): Квалификација се признаје на период од 3     ( три) године од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације односно од 17.07.2016.год. до 17.07.2019.год.
Датум ажурирања листе кандидата и рок за подношење пријава у квалификационом поступку: По члану 34.став 5 Закона о јавним набавкама,наручилац је дужан да ажурира листу кандидата сваких шест месеци признавањем квалификације сваком подносиоцу пријаве који испуњава услове и који је у међувремену поднео пријаву за признавање квалификације. С тим у вези, сви подносиоци пријаве којима нису признате квалификације,имају могућност да поднесу нову пријаву и да након шест месеци од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификације,уђу на листу за дату јавну набавку при чему ће отварање нових пријава бити : 17.01.2017.год. ; 27.03.2017.год. ; 17.07.2017.год. ; 17.01.2018.год. ; 17.07.2018.год.  и  17.01.2019.год.
Позив за подношење пријава у квалификационом поступку: Рок за подношење пријава почиње тећи од 17.07.2016. год., од дана правоснажности Одлуке о признавању квалификација. Због извршене реорганизације утврђен је рок за подношење нових пријава до 27.03.2017. године до 12 часова. Отварање пријава обавиће се , 27.03.2017.год. у 13 часова у просторијама Града Ужица,Ул.Димитрија Туцовића бр.52. у Малој сали. Понуђачи подносе све потврде везујући се за датум ажурирања пријава : 27.03.2017.год; 17.07.2017.год. ; 17.01.2018.год. ; 17.07.2018.год.  и  17.01.2019.год.
Начин преузимања конкурсне документације односно адреса интернет странице где је конкурсна документација објављена : По члану 34.став 6.Закона о јавним набавкама,позив за подношење пријава,који садржи услове за признавање квалификација и конкурсну дикументацију,објављени на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца,морају бити доступни новим подносиоцима пријаве све време важења листе кандидата.Интернет страна наручиоца је www.direkcijaue.rs.
Листа кандидата којима је призната квалификација за ЈН бр.19. „Извођење радова на изградњи објеката високоградње мање сложених конструкција,распона до 12 метара и спратности П+4 до 18 метара висине“.“, су следећи подносиоци пријава:
Назив/име подносиоца пријаве
1. ГПД „ Банковић „ ДОО Црна Трава,ул.Милентија Поповића бр.бб, 16 215 Црна Трава ( адреса за коресподенцију : ГПД „ Банковић „ ДОО Црна Трава , Ул.Јадранска бр.16, 17530 Сурдулица
2. “ W .Д. Цонцорд Wест “ ДОО Београд, Ул.Зрењанински пут бр.152 ђ , 11 000 Београд
3. “ Максим градња „ Суботица , Ул.Сегедински пут бр.80/И ,  24 000 Суботица
4. “ Гат „ ДОО Нови Сад , Ул.Булевар ослобођења бр.30/а , 21 000 Нови Сад
5. Заједничка пријава :“МИП градња инжењеринг“ Пожега  (носилац посла ) Ул. Дринске дивизије бр.11 ,31 210 Пожега  и „ Галис инжењеринг „ Горњи Милоновац ,Ул.17.НОУ Дивизије бр.80, 32 300 Горњи Милановац
6. Заједничка пријава :“Старт хоусе „Ужице  (носилац посла ) Ул. Марије Маге Магазиновић бр.26 ,31 000 Ужице  и „ Кнез плус „ Ужице ,Ул.Дечанска бр.21, 31 000 Ужице
7. „ Полет „ ДОО  Ужице , ул.Војводе Бојовића бр.42 , 31 000 Ужице
8. СГР “ Мајстор“ Ужице, Ул. Ратарска бр.142,   31 000 Ужице
9. Заједничка пријава :“Гранит плус „ДОО Севојно (носилац посла ) Ул. Драгачевска бб ,31 205 Севојно , „ ЦХПУ“ ДОО Ивањица , Ул.Крајишких бригада бр.11,32 250 Ивањица
10. “ Ентеко „ ДОО Ужице, Ул.Вуколе Дабић бр.1 , 31 000 Ужице
ПОТРЕБНА  ЛИЦЕНЦА  за  ЈН бр.19.  : 400  или  401 или 410-415  или  418 или  419  или 800  или  700
ТЕХНИЧКИ  КАПАЦИТЕТ : комбинована машина за ископ и утовар , камион мин.носивост 10 тона , цевна фасадна скела , первибратор , компресор са гарнитуром пнеуматских пикамера и конзолна градилишна дизалица.

 

Лица за контакт:
Славиша Пројевић, дипл.економиста , slavisa.projevic@uzice.rs
Вера Вукосављевић, дипл.правник, vera.vukosavljevic@uzice.rs
Милица Николић,дипл.економиста, milica.nikolic@uzice.rs
 тел: 031/590 -138; 592 – 428;

Одлуку о ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ

Одлуку о другом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о трећем ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о четвртом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације  можете преузети ОВДЕ.

Одлуку о петом ажурирању листе кандидата можете преузети ОВДЕ.
Обавештење о признавању квалификације можете преузети ОВДЕ.

 

 

Надлежни орган Наручиоца
Начелник,
 Милоје Марић, дипл.економиста