Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Ларго"доо за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину
16/06/2021

Обавештење о поднетом захтеву носиоца пројекта “Ларго”доо за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
VI Број: 502-20/20
Датум: 14.06.2021. год.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  СТУДИЈУ

 

Носиоцу пројекта «Ларго» д.о.о.,ул. Попова вода бб, Бела Земља, Ужице – решењем VI број 502-20/20 од 08.06.2021.године дата је сагласност на Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат:„Изградња нове индустријске хале у којој ће се производити гумене смеше“ на кат. парцели бр. 1170/2 КО Дријетањ, ул. Попова вода бб, Бела Земља, у Ужицу.

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб, у Ужицу или на сајту www.uzice.rs.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Решење можете погледати ОВДЕ.