Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину
01/12/2017

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

 

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.25 и чл.29 став 1.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник» РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА:   РБС мобилне телефоније  ознаке  «УЕ – Јавна Гаража» УЕУ127

 

Носиоцу пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд, решењем бр. VI број 502-20/17 од 27.11.2017.године, дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат радиобазне станице мобилне телефоније ознаке  «УЕ – Јавна Гаража» УЕУ127 која је намењена за остваривање сервиса УМТС2100, која се планира са инсталацијом на крову «Јавне Гараже», у ул. Омладинска бр.3, на кат.парцели бр. 12082/2 КО Ужице, град Ужице.

На основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и извештаја Техничке комисије са предлогом одлуке, утврђено је да је предметна Студијa  израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05) и да садржи дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину који могу настати као последица рада на  локацији.

Носилац пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд је дужан, да након изградње и пуштања у рад предметне РБС, у року од 30 дана, изврши прво испитивање, односно мерење нивоа електромагнетног поља РБС у околини извора и извештај о извршеним испитивањима достави еколошком инспектору града Ужица.

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб или на сајту www.uzice.rs. Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.

Решење можете погледати ОВДЕ.