Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцу пројекта "Телеком Србија" а.д.
03/09/2020

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцу пројекта “Телеком Србија” а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-12/20
Датум: 01.09.2020.год.

 

На  основу чл.25, чл.28. и чл.29 став 1.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА:   РБС мобилне телефоније  oзнаке  «УЕ – Трг Светог Саве»

 

Носиоцу пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд, решењем VI број 502-12/20 од 01.09.2020.године, дата је сагласност на ажурирану Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат радиобазне станице мобилне телефоније ознаке  «УЕ – Трг Светог Саве»  која се налази на крову Градског културног центра «Ужице», ул. Трг Светог Саве 11, на кат.парцели бр. 9180, КО Ужице, град Ужице.

Техничка комисија је утврдила да у складу са подацима из ажуриране Студије, максималне прорачунате вредности интезитета електичног поља у локалној зони око предметног објектa кoја потиче од система УМТС2100, ЛТЕ1800 и ЛТЕ800, не достижу 10% одговарајућег референтног граничног нивоа, у свим зонама где је извршен прорачун. У складу са Извештајем о испитивању ЕМ поља на локацији „УЕ- Трг Светог Саве“ од марта 2020. год у свим испитиваним тачкама измерене вредности јачине ел. поља су мање од 10% референтног граничног нивоа за фреквенцијски опсег у коме раде наведени системи РБС УМТС2100, ЛТЕ1800 и ЛТЕ800. На основу извештаја техничке комисије, овај орган је донео решење о давању сагласности на предметну ажурирану Студију и навео мере и услове које носилац пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд треба да спроведе, ради спречавања штетног дејства на животну средину радиобазне станице мобилне телефоније ознаке  «УЕ – Трг Светог Саве».

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб или на сајту www.uzice.rs. Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења