Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцу пројекта „Телеком Србија“ а.д.
03/09/2020

Обавештење о донетом решењу о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину носиоцу пројекта „Телеком Србија“ а.д.

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-08/20
Датум: 01.09.2020.год.

 

На основу члана 24. став 1. и чл. 29 и чл. 30. Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА:   РБС мобилне телефоније  oзнаке  «УЕ – Крчагово»

 

Носиоцу пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд, решењем VI број 502-08/20 од 01.09.2020.године, дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину затеченог стања за пројекат реконструкције и доградње радиобазне станице мобилне телефоније ознаке «УЕ – Крчагово» на крову Здравственог центра «Ужице», на адреси у ул. Милоша Обреновића бр. 17, на кат.парцели бр. 10636, КО Ужице, град Ужице.

Носилац пројекта «Телеком Србија» а.д. Београд је дужан да на захтев техничке комисије обавезно изврши испитивање ЕМ зрачења у зонама у којима су највеће вредности електричног поља, а посебно у објектима дечији вртић „Лептирић“ и Основна школа „Слободан Секулић“ које нису биле обухваћене предметном Студијом јер су удаљеније више од 100 метара од предметне РБС, а узимајући у обзир осетљивост тих објеката.У случају да прво испитивање ЕМ зрачења антенског система покаже резултате који су већи од 10% референтних граничних вредности дефинисаних Правилником о границама излагања нејонизујућег зрачења („Сл. гласник РС, бр. 104/09), предлаже се да оператер Телеком Србија А.Д. Београд смањи снагу или промени смер антене РБС тако да зрачење ЕМ емисије буде мање од 10% референтних граничних вредности ЕМ емисије.

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб или на сајту www.uzice.rs. Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења.