Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС бр.91/19)
01/10/2020

Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева – Набавка на коју се не примењују одредбе ЗЈН у складу са чланом 27. став 1. тачка 1) ЗЈН (Сл. гласник РС бр.91/19)

ГРАДСКА УПРАВА ЗА
ИНФРАСТРУКТУРУ И РАЗВОЈ
VIII Број: 404-220/20
Датум:01.10.2020. године

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама  (,,Сл.гласник РС“ 91/19) и Одлуке о спровођењу поступка набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује број VIII 404-220/20 од 01.10.2020. године, наручилац објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 

Подаци о наручиоцу:

Град Ужице – Градска управа за инфраструктуру и развој, ул.Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, (у даљем тексту: Наручилац) позива све заинтересоване понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са приложеном пратећом документацијом, ради закључења уговора о  набавци тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева у складу са  одредбама члана 27. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 91/19). Одредбе Закона о јавним набавкама се не примењују на набавку добара чија је процењена врадност мања од 1.000.000 динара.

Интернет адреса наручиоца: www.uzice.rs.

Назив и ознака из општег речника набавке: опрема за одржавање путева – 34921000-9.

Критеријум за доделу уговора: уговор се додељује економски најповољнијој понуди која се одређује на основу критеријума цене.

Начин преузимања пратеће документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација је доступна на интернет страници Наручиоца и иста се може преузети са сајта наручиоца – www.uzice.rs

 Начин подношења понуда и рок:

Понуде се припремају и подносе у складу са позивом и конкурсном документацијом наручиоца.

Понуде се достављају непосредно или путем поште у затвореној коверти  на адресу: Градска управа Града Ужица, Димитрија Туцовића бр. 52, 31000 Ужице уз напомену «Понуда за набавку број VIII 404-220/20 Набавка тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева – НЕ ОТВАРАТИ.

На полеђини коверте навести назив, седиште и телефон.

Понуђач може поднети само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може да учествује у више заједничких понуда.

Рок за достављање понуда: 09.10.2020. године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуде које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу уз повратницу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда спровешће се 09.10.2020. године у 12:00 часова од стране лица задужених за спровођење поступка набавке, у просторијама Градске управе града Ужица у Малој сали.

 Услови за учествовање представника понуђача у поступку отварања понуда: Представници понуђача  дужни су да  пре почетка јавног отварања понуда предају лицима задуженим за спровођење поступка набавке писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда, које је заведено и потписано од стране одговорног  лица понуђача.

Рок за доношење одлуке о додели уговора: 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. Одлука о додели уговора ће бити објављена на сајту наручиоца www.uzice.rs  у року од 3 (три) дана од дана доношења.

Лица за контакт: Славиша Пројевић, slavisa.projevic@uzice.rs и Милица Николић, milica.nikolic@uzice.rs

Документацију везану за јавну набавку преузмите ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Конкурсна документација
Записник о отварању понуда
Извештај о поступку набавке
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Уговор о набавци тракторских чистача снега за потребе одржавања некатегорисаних путева