Kорак по корак до сопственог бизниса

Kорак по корак до сопственог бизниса

Честа је дилема код будућих предузетника за коју правну форму бизниса да се определе: предузетник или привредно друштво.

Привредно друштво је правно лице које обавља делатност у циљу стицања добити. Оснивају се оснивачким актом који има форму одлуке ако друштво оснива једно лице или уговора о оснивању ако друштво оснива више лица. Може бити ортачко друштво, командитно друштво, друштво с ограниченом одговорношћу и акционарско друштво.

Предузетник је пословно способно физичко лице које обавља делатност у циљу остваривања прихода, као и физичко лице уписано у посебан регистар, које обавља делатност слободне професије, уређену посебним прописом ако је тим прописом то одређено. Региструје се на неодређено или одређено време. Одговара целокупном имовином и у ту имовину улази и имовина коју стиче у вези са обављањем делатности.