Оснивање предузетничке радње

Оснивање предузетничке радње

Корак 1: Агенција за привредне регистре

1. Jединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника
2. Доказ о идентитету предузетника (за домаће физичко лице – фотокопија личне карте, а за лица без српског држављанства – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте ако је издата странцу)
3. Доказ о уплаћеној накнади у износу од 1.200,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре (рачун: 840-29771845-59, са позивом на број 04.)
4. Уколико се предузетник региструје за обављање делатности за коју се тражи претходна сагласност надлежног органа као услов за регистрацију, АПР је потребно поднети и решење надлежног органа у оригиналу или овереној копији

Корак 2: израда печата

Након подизања решења о регистрацији предузетничке радње и потврде о пореском идентификационом броју у Агенцији за привредне регистре неопходно је израдити печат привредног друштва (печаторезница по избору оснивача предузетничке радње).

Корак 3: Отворити рачун код пословне банке

1. Фотокопија решење (оригинал на увид) о упису у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне регистре),
2. Фотокопија решење (оригинал на увид) о пореском идентификационом броју (Агенција за привредне регистре),
3. Образац ОП – Оверени потписи лица овлашћених за заступање, оверу је могуће извршити у било ком органу надлежном за оверу (месна заједница, скупштина општине, суд),
4. Захтев за отварање рачуна (формулар банке),
5. Уговор о отварању и вођењу рачуна/ у два примерка (формулар банке),
6. Картон депонованих потписа, у три примерка (формулар банке)
7. Фотокопије личне карте оснивача предузетничке радње
8. Печат предузетничке радње

Корак 4: Отварање картице пореског обвезника

1. Фотокопија решења (оригинал на увид) о упису у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне регистре),
2. Фотокопија решења (оригинал на увид) о пореском идентификационом броју (Агенција за привредне регистре),
3. Образац ОП – Оверени потписи лица овлашћених за заступање, оверу је могуће извршити у било ком органу надлежном за оверу (оригинал на увид),
4. Картон депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима на рачуну,
5. Уговор о отварању и вођењу рачуна клијента код банке,
6. Образац ППДГ1 – Пореска пријава дохотка грађана,
7. Образац ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност (уколико предузетник жели да постане обвезник ПДВ-а) Напомена: предузентици који се одлуче да воде пословне књиге као „паушалци“ не могу бити обвезници ПДВ-а,
8. Доказ о запослењу (уколико је запослен потврда да је у радном односу и пријава на осигурање, а уколико је пензионер решење о пензионисању),
9. Доказ о власништву пословног простора или уговор о закупу истог,
10. Фотокопија личне карте оснивача предузетничке радње.