Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу

Оснивање друштва са ограниченом одговорношћу

Корак 1: Агенција за привредне регистре

1. јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника,
2. оснивачки акт друштва (одлука за једночлано друштво или уговор за вишечлано) са овереним потписима чланова друштва,
3. доказ о идентитету чланова друштва (за домаће физичко лице – фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне
карте, ако је издата странцу, односно извод из матичног регистра ако је оснивач правно лице које није регистровано у Регистру који води Агенција за привредне регистре),
4. одлука о именовању заступника ако није одређено oснивачким актом,
5. потпис заступника оверен од стране надлежног органа овере,
6. потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује у друштво до оснивања, односно споразум чланова о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у друштво до оснивања (ова потврда није неопходна, али је остављена могућност да оснивач одлучи у ком тренутку ће уплатити новчани улог, крајњи рок је 5 година од тренутка доношења оснивачког акта),
7. доказ о уплати накнаде за оснивање у износу од 4.500,00 динара на рачун Агенције за привредне регистре (рачун: 840-29770845-52, са позивом на број: 01). Приликом подношења регистрационе пријаве за оснивање привредног друштва уплаћује се и накнада за регистрацију и објављивање оснивачког акта у износу од 1.000,00 динара.

Корак 2: Израда печата

Након подизања решења о регистрацији привредног друштва и потврде о пореском идентификационом броју у Агенцији за привредне регистре неопходно је израдити печат привредног друштва (печаторезница по избору оснивача привредног друштва).

Корак 3: Отворити рачун код пословне банке

1. Фотокопија решење (оригинал на увид) о упису у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне регистре) Напомена: Обавезно проверити да ли банка тражи само копију или оверену копију. Правила нису иста код свих банака по питању овог документа,
2. Фотокопија решење (оригинал на увид) о пореском идентификационом броју(Агенција за привредне регистре),
3. Фотокопија акта о оснивању друштва ( оригинал на увид),
4. Копија одлуке о именовању заступника, ако актом о оснивању то није дефинисано,
5. Образац ОП – Оверени потписи лица овлашћених за заступање, оверу је могуће извршити у било ком органу, надлежном за оверу (месна заједница, скупштина општине, суд,…). Банка узима оригинал ОП образац,
6. Захтев за отварање рачуна (формулар банке),
7. Уговор о отварању и вођењу рачуна/ у два примерка ( формулар банке),
8. Картон депонованих потписа/ у три примерка ( формулар банке),
9. Фотокопије личних карата лица овлашћених за заступање,
10. Печат привредног друштва.

Корак 4: Отварање картице пореског обвезника

1. Фотокопија решење (оригинал на увид) о упису у регистар привредних субјеката (Агенција за привредне регистре),
2. Фотокопија решење (оригинал на увид) о пореском идентификационом броју (Агенција за привредне регистре),
3. Фотокопија акта о оснивању друштва ( оригинал на увид),
4. Копија одлуке о именовању заступника, ако актом о оснивању то није дефинисано,
5. Образац ОП – Оверени потписи лица овлашћених за заступање, оверу је могуће извршити у било ком органу, надлежном за оверу (оригинал на увид),
6. Картон депонованих потписа лица овлашћених за располагање средствима на рачуну,
7. Уговор о отварању и вођењу рачуна клијента код банке,
8. Образац ПДП – Пореска пријава за аконтационо- коначно утврђивање пореза на добит правних лица,
9. Образац ЕППДВ – Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност,
10. Доказ о запослењу, уколико је запослен потврда да је у радном односу и пријава на осигурање, а уколико је пензионер, решење о пензионисању),
11. Доказ о власништву пословног простора или уговор о закупу истог.