Конкурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње на територији града Ужица у 2024. години
19/02/2024

Конкурс за доделу бесповратних средстава за развој пластеничке производње на територији града Ужица у 2024. години

19.02.2024.

У складу са уговором о сарадњи закљученим између општине Ужице и Фондације Ана и Владе Дивац а у оквиру пројекта  “Дивац пољопривредни фондови – Ужице 2024.” – Фондација “Ана и Владе Дивац” у сарадњи са градом Ужице,  расписује:

 

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ ПЛАСТЕНИЧКЕ ПРОИЗВОДЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА У 2024.ГОДИНИ

 

Конкурсом је планирана подршка најмање 23 пољопривредника, који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији града Ужице, са циљем да оснаже породице и да им се омогући економско јачање. Укупна расположива средства по овом конкурсу су 6,000.000,00 динара.

Право учешћа на овом конкурсу имају:

-Физичка лица, носиоци регистрованог породичног пољопривредног газдинства са територије града Ужица
-Пољопривредници који  желе да отпочну  или прошире свој посао везан  за пластеничку производњу
-Који су директно одговорни за припрему и реализацију посла, а не да делују у својству посредника

Предмет подстицајних средстава: Помоћ  није у новцу  него у роби и подразумева набавку пластеника за биљну производњу.

Димензије пластеника су:  5м x 30м x 2,6м (150м2)  ИЛИ  6м x 24м x 3,2м (144м2)

Напомена: Потенцијални  добитници донације имају обавезу да учествују са сопственим средствима  у висини  до највише 20% укупне вредности донираног пластеника, у зависности од броја пријављених.

ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 1. Образац пријаве на конкурс (Образац бр.1)
  2. Пристанак за обраду података о личности (Образац бр.2)
  3. Очитана копија важеће личне карте подносиоца пријаве, као и за све пунолетне чланове домаћинства наведене у пријави.
  4. Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2024.годину
  5. Извод из биљне и животињске структуре за 2024.годину за пољопривредно газдинство- подносиоца пријаве
  6. Потврда о запослености, одн.незапослености
  6.1. За све запослене чланове домаћинства – потврда од послодавца о запослењу са просечном висином личног дохотка (за задња три месеца)
  6.2. За пензионере – копија  задњег  чека  од пензије
  6.3. За незапослене чланове породичног домаћинства – потврду о незапослености од Националне службе за запошљавање (за пријављена лица)
  6.4. За лица која нису на евиденцији Националне службе за запошљавање, оверена изјава два сведока о незапослености
  6.5. За студенте потврда о уписаној текућој години
  7. За самохраног родитеља – потврда о смрти брачног друга или решење о разводу брака или оверена изјава дата под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да сам брине о деци/детету без помоћи другог родитеља, потврђена овереним изјавама два сведока
  8. Потврда да су измирили обавезе по основу локалних јавних прихода (канцеларија 12а, градска управа)

ДОДАТНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

Уколико лице – подносилац пријаве или члан домаћинства има образовање у области пољопривреде, доставља диплому о стеченом образовању у области пољопривреде
Уколико лице – подносилац пријаве, тј.газдиснтво има развијену прераду, тј.финални производ, доставља потврду (дипломе/етикете и сл.)

ПОСТУПАК СПРОВОЂЕЊА КОНКУРСА:

Достављене пријаве ће бити административно и комисијскии проверене од стране комисије коју чине представници Града Ужица и Фондације Ана и Владе Дивац. Заједничка комисија разматра пријаве на конкурс, утврђује испуњеност услова за остваривање права на подстицаје и врши рангирање пријава по уврђеним критеријумима.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ:

Опис критеријума          

1.Број чланова домаћинства

-1 или 2 члана – 2 бодова

-3 или 4 члана – 4 бодова

-5 или 6 чланова- 6 бодова

-7 или 8 чланова – 8 бодова

-9 и више чланова- 10 бодова

    Максималан број бодова 10


2.Године старости подносиоца пријаве

-18-29 година – 10 бодова

-30-40 година – 8 бодова

-41- 50 година – 5 бодова

-преко 51 године- 3 бодова

Максималан број бодова: 10


3. Газдинство има развијену прераду, тј. финални производ (не укључујући алкохолна пића)

Да – 10 бодова

Не – 0 бодова

Максималан број бодова: 10


4. Да ли подносилац Пријаве и чланови његове породице живе на селу

Да – 10 бодова

Не – 0 бодова

Максималан број бодова: 10


5. Просечна примања по члану домаћинства која потичу из других извора не рачунајући пољопривредну делатност

-Изнад 20 000 динара – 0 бодова

-од 9.100 дин. до 20 000 дин.- 5 бодова

-од 1001 дин. до 9.100.дин – 8 бодова

-до 1000 динара – 10 бодова

Максималан број бодова: 10


6. Број издржаваних чланова(деца, ђаци, студенти, особе са посебним потребама и старији преко 65 година без пензије

-нема издржаваних- 0 бодова

-1 или 2 члана- 5 бодова

-3 и више чланова – 10 бодова

Максималан број бодова: 10


7. Једнородитељска домаћинства

уз приложену документацију која доказује самохраност – 10 бодова

Максималан број бодова: 10


8. Носилац домаћинства је жена

10 бодова

Максималан број бодова: 10


9. Подносилац пријаве или члан газдинства има образовање у области пољопривреде

Да – 10 бодова

Не – 0 бодова

Максималан број бодова: 10


10а. Колико тражена донација доприноси тренутним капацитетима газдинства?

5 бодова највише


10б. У коликој мери ће газдиснтво бити тржишно оријентисано након пријема тражене донације?

5 бодова највише


  Укупан број бодова 100

 

НАПОМЕНА: Одабрани корисници биће у обавези да свој део учешћа у висини од највише 20% укупне вредности пластеника уплате у року од 3 дана од потписивања уговора.

Уколико корисник не уплати свој део учешћа, предмет набавке ће бити додељен следећем кориснику из прелиминарне листе који уплати свој део учешћа.

Позивамо све заинтересоване који  задовољавају основни  критеријум, тј. који имају регистровано пољопривредно газдинство на територији града Ужице, да се пријаве тако што ће попунити  ПРИЈАВУ,  уз коју треба доставити комплетну пропратну документацију.

Конкурс је отворен  од  19.фебруара до 11.априла 2024.године.

ПРИЈАВУ  можете преузети  у услужном центру градске управе Ужице,  као и путем интернета  са сајта:  www.дивац.цом   и   www.узице.рс

Попуњену  ПРИЈАВУ,  са неопходном пратећом документацијом,  послати на адресу :

ФОНДАЦИЈА  “АНА И ВЛАДЕ ДИВАЦ”

Ул. Илије Гарашанина  бр. 53а/7, 11120 Београд

са назнаком:  “За Конкурс Дивац пољопривредни фондови-  Ужице 2024.”

Документа за преузимање

Опис

Преузимање

Јавни позив
Образац пријаве на конкурс
Образац- Пристанак на обраду података о личности