Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку најмање четири пакета грађевинског материјала
06/03/2018

Јавни позив за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку најмање четири пакета грађевинског материјала

На основу члана 10. Правилника о раду Комисије II број 88 – 1/17 – 06 од 27.07.2017.године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку грађевинског материјала (у даљем тексту: Комисија),  објављује:

 

Јавни позив

за учешће на јавном конкурсу за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, на територији града Ужица, кроз набавку најмање четири пакета грађевинског материјала

 

I Опште одредбе

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије и град Ужице, обезбедили су средства за једнократне, неповратне помоћи у грађевинском материјалу, намењена побољшању услова становања избеглица.

Укупан износ средстава која су обезбеђена за ову намену  је 2.750.000,00 динара, од чега град учествује са 275.000,00 динара а Комесаријат са 2.475.000,00 динара.

Помоћ се одобрава у максималном износу до 550.000,00 РСД по породичном домаћинству Корисника а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала исноси РСД 200.000,00 по породичном домаћинству Корисника, за завршетак започете градње, односно за довршетак градње или адаптацију непокретности којим би се иста довела у стање у којем обезбеђује основне животне услове за употребу и становање.

Путем Јавног позива од 27.07.2017.године, додељен је један пакет у износу од 550.000, 00 динара, па се овај јавни конкурс расписује за преостали износ обезбеђених средстава.

Јавни позив се објављује на званичном сајту града Ужица и огласним таблама града Ужица и МЗ „Липа“.- повереник за избеглице Града Ужица.

II Услови за избор корисника

Заинтересована лица могу поднети пријаву на оглас уколико испуњавају следеће услове:

 1. избеглички статус и то:

– да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или

– да им је престао статус избеглице јер су стекли држављанство Републике Србије

(Напомена: наведени услов је обавезан за Подносиоца пријаве и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);

 1. да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији града Ужица;
 2. да Подносилац пријаве на јавни позив има у својини 1/1 или у сусвојини, или заједничкој имовини, са неким од чланова породичног домаћинства који је наведен у пријави, непокретност која је уписана у катастру непокретности без терета као:

– непокретност која је преузета из земљишних књига или

– непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

– непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је издата употребна дозвола или

– непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката или

– непокретност изграђена са одобрењем за градњу или

– непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола, а иста се налази у поступку легализације, односно озакоњења који још није завршен, а да је на земљишту на коме се налази предметна непокретност дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 3) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о решавању стамбених потреба избеглица са листом корисника рангираних према реду првенства на основу испуњености услова и броја освојених бодова (у даљем тексту: Одлука).

 1. да непокретност из тачке 3. овог члана не испуњава основне услове становања, а да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала непокретност оспособити за употребу и становање;
 2. да од момента стицања избегличког статуса нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији, држави порекла и/или другој држави, а којом би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 3. да немају у својини непокретност у држави порекла, другој држави или Републици Србији, а којом би могли да реше своје стамбене потребе, осим непокретности из тачке 3. овог члана;
 4. да породично домаћинство има радно способне чланове;
 5. да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;
 6. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 7. да нису корисници програма стамбеног збрињавања у процесу повратка у државу порекла којим би могли да реше или су решили своје стамбене потребе;
 8. да се непокретност из тачке 3. овог члана налази на територији града Ужица.

III   Потребна документација

Уз пријаву на јавни позив, која се подноси  Граду, Подносилац пријаве доставља следеће доказе:

 1. Уредно попуњен и потписан образац пријаве
  (Напомена: Образац се може преузети у писарници Градске управе или МЗ ”Липа”);
 2. Фотокопију избегличке легитимације (обе стране) /Решења о признавању, укидању или престанку избегличког статуса;
  (Напомена: обавезно за Подносиоца пријаве, као и за остале чланове породичног  домаћинства уколико су били или су и даље у статусу избеглице);
 3. Фотокопију личне карте за све чланове породичног домаћинства са 16 и више година (очитане уколико је у питању биометријска лична карта са чипом);
 4. Уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике  Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства (не односи се на лица са личном картом);
 5. Изјаву оверену код нотара да Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства немају у својини непокретност у Републици Србији којом могу да реше своје стамбено питање, осим предметне непокретности; да немају у својини непокретност у држави порекла или другој држави којом могу да реше своје стамбено питање; да нису ушли у посед своје обновљене или неоштећене имовине, исту нису отуђили, поклонили или заменили у држави порекла, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису отуђили, поклонили или заменили непокретност у Републици Србији или другој држави, а којом су могли да реше своје стамбено питање; да нису укључени у неки други пројекат за трајно решавање стамбених потреба у Републици Србији или земљи порекла; Комисија проверава наводе из изјаве.
 6. Доказ о стамбеној ситуацији Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
  – за домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско-санитарних услова – изјава оверена код нотара;
 1. Доказ о приходима:
  – Потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом члану породичног домаћинства који није регистрован код Националне службе за запошљавање, изјава оверена код нотара којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе;
  – Уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање;
  – Потврда  послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив – за запослене чланове породичног домаћинства или изјава оверена код нотара да Подносилац пријаве, односно члан његовог породичног домаћинства остварује одређене повремене приходе;
  – Чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код нотара да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији и/или другој држави;
 1. За чланове породичног домаћинства узраста 15 до 26 година – доказ о школовању, уколико ови чланови породичног домаћинства нису на школовању – доказе наведене у тачки 6) овог става (докази о приходима);
 2. Доказ за породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју – Решење Комисије за категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју;
 3. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом;
 4. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.); Напомена: доказ о постојању болести не старији од годину дана
 5. За једнородитељску породицу прилаже се:
  – потврда о смрти брачног друга;
  – решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло;
  – извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства;
  – пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце (уколико у пресуди о разводу брака  није одлучено о поверавању детета, или уколико се ради о ванбрачним партнерима чија је заједница престала да траје), а уз оба доказа потребно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилац непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да, у међувремену, подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу;
 1. Потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије;
 2. Доказ о власништву/сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу-лист непокретности не старији од месец дана у коме је Подносилац пријаве уписан као носилац права својине/сусвојине/заједничке имовине над предметном непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета и то као
  – непокретност која је преузета из земљишних књига или
  – непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или
  – непокретност изграђена са грађевинском дозволом за коју је изадата употребна дозвола или
  – непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката
 1. Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност за коју није издата употребна дозвола потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште, на коме је изграђен објекат, налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу (важећа информација о локацији).

Поступак легализације, односно озакоњења из става 1. тачке 14) овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

IV   Мерила за избор корисника

Ред првенства за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве на јавни позив оствари, а према следећим мерилима:

 1. Број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства – 10 бодова.
  Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи – 50 бодова.
 2. Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао у сукобима на просторима бивше Социјалистичке Федеративне Републике Југославије: по настрадалом или несталом  члану – 20 бодова.
 3. Број малолетне деце у породичном домаћинству:
  3.1) породично домаћинство до двоје малолетне деце – 10 бодова;
  3.2) породично домаћинство са троје или више малолетне деце – 20 бодова;
 4. Број малолетне деце или деце на редовном школовању у једнородитељском породичном  домаћинству:
  4.1) домаћинство са једним дететом – 10 бодова;
  4.2) домаћинство са двоје деце – 20 бодова;
  4.3) домаћинство са троје или више деце – 30 бодова.
 5. Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству – 20 бодова.
 6. Стамбена ситуација Подносиоца пријаве и чланова његовог породичног домаћинства:
  6.1) породично домаћинство смештено у колективном центру – 10 бодова;
  6.2) породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско – санитарних  услова – 20 бодова;
 7. Материјални положај породичног домаћинства:
  7.1) породично домаћинство са приходима већим или у висини од 50% просечне месечне  зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 10 бодова;
  7.2) породично домаћинство са приходима испод 50% просечне месечне зараде без пореза  и доприноса у привреди Републике Србије по члану – 20 бодова.
  Приликом бодовања пријава по тачки 7) овог члана приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максимални број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.
 8. Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:
  8.1) по основу смањења или губитка радне способности Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног      домаћинства:
  – ако постоји делимична радна способност – 10 бодова;
  – ако постоји потпуни губитак радне способности – 20 бодова.по основу телесног оштећења
  8.2) Подносиоца пријаве или чланова његовог породичног домаћинства:
  -за телесно оштећење 100% – 20 бодова
  -за телесно оштећење 90% – 15 бодова
  -за телесно оштећење 80% – 10 бодова.
  Ако код истог лица постоји смањење или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.
 9. Болести од већег социјално–медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, декомпензована срчана обољења, трансплантација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл.), у складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства – 20 бодова.
  Ово мерило се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 8. подтач. 1) и 2) овог члана.
  Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују за Подносиоца пријаве и сваког члана породичног домаћинства који има болести од већег социјално-медицинског значаја.
 10. Бруто површина непокретности чија је изградња започета, по члану породичног домаћинства:
  10.1) до 15 м2 – 50 бодова
  10.2) до 24 м2– 30 бодова.

Приликом примене мерила из члана 4. став 1. тачка 10) Комисија податке о бруто површини непокретности узима из извештаја о техничкој процени објеката из дела у коме је наведена површина условна за становање који Комисији доставља технички представник са терена.

Приложени документи, као што су изводи из матичних књига и медицинска документација не смеју бити старији од 6 (шест) месеци.

Изјаве дате у прилогу пријаве подносилац даје под пуном материјалном и кривичном одговорношћу.

V Поступак за утврђивање предлога листе Корисника

 Комисија ће у року од осам дана од дана истека рока за пријаву размотрити поднете пријаве,  извршити потребне провере, по потреби затражити додатну документацију и извршити бодовање.

За пријаве које испуњавају услове врши се провера у евиденцији трајних решења Комесаријата за избеглице и миграције.

У складу са бројем бодова Комисија ће утврдити предлог листе Корисника за доделу помоћи.

Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова, предност има Подносилац пријаве на јавни позив који:

 • има већи број малолетне деце;
 • већи број чланова породичног домаћинства;
 • има трудну жену у породичном домаћинству;
 • дуже борави на подручју града у оквиру ког конкурише за Помоћ;
 • има мање приходе по члану породичног домаћинства.

Листа корисника се објављује на званичном сајту града Ужица и  огласним таблама Града Ужица и МЗ „Липа“.

VI Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава траје од 07.03.2018. године до 10.04.2018.године. Пријава се подноси у писарници Града Ужица, канцеларија број 12, приземље зграде.

Приложена докумeнта се подносе у фотокопији.

Уколико Kомисија то затражи оригинал документа се доставља на увид.

 Број 88-1/17-18
Датум: 02.03.2018.године

 

                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                                                                                                                              Видоје Дрндаревић                                                                 

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Пријава за јавни позив
Лична изјава за имовину