ЈАВНИ ОГЛАС o покренутoм поступаку утврђивања Трга Светог Саве у Ужицу за просторно културно-историјску целину
28/01/2021

ЈАВНИ ОГЛАС o покренутoм поступаку утврђивања Трга Светог Саве у Ужицу за просторно културно-историјску целину

Завод за заштиту споменика културе Краљево у име Републичког завода за заштиту споменика културе, на основу члана 48. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011-др.закон, 99/2011-др.закон), објављује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 

Обавештавају се сопственици и корисници катастарских парцела и објеката на њима, као и заинтересовани органи и установе, да је покренут поступак утврђивања Трга Светог Саве у Ужицу за просторно културно-историјску целину. Трг Светог Саве (у даљем тексту просторно културно-историјска целина), налази се на територији Града Ужица, у Ужицу, на катастарским парцелама број 9190 К.О. Ужице у државној својини; број 9180, 9188, 9189, 9203, 9207/1, 9209/2, 9233/2, К.О.Ужице, у јавној својини Града Ужица; број 9227, 9228, 9230, 9231 у приватној својини, број 9182, 9183, 9184, 9186, 9187, 9202/1, 9204, 9208, 9209/1, 9229, 9232, 9233/1, 9234, К.О.Ужице у мешовитој својини.

Заштићену околину просторно културно-историјске целине чине катастарске парцеле 9226 К.О.Ужице у јавној својини; број 9202/3, 9220, 9237, 9239, 9240, 9246, 9247/1, 9247/2, 9247/3 К.О.Ужице у приватној својини; 9181, 9219, 9221, 9236, 9238, 9241, 9242, 9243, 9244 и 9245, К.О.Ужице у мешовитој својини, као и део улице на катастарској парцели број 9202/2, К.О. Ужице у јавној својини.

На основу члана 48. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011 – др. закон, 99/2011 . др. закон) сопственици, као и заинтересовани органи и установе имају право да о томе дају своје мишљење. Мишљење се у писаној форми доставља Заводу за заштиту споменика културе Краљево, на адресу: Краљево, Цара Лазара бр. 24, са назнаком: Трг Светог Саве у Ужицу, јавни оглас.

 

Рок за давање мишљења је 30 дана од објављивања огласа.

 

Након истека овог рока, сматраће се да је мишљење сопственика наведених непокретности дато, а поступак њиховог утврђивања за културно добро, односно за заштићену околину културног добра, биће настављен. За сва обавештења обратити се на телефон: 036/331 – 866.

 

 

 

в.д. директора Завода

мр Катарина Грујовић Брковић