Јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2021. години
23/03/2021

Јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2021. години

На основу члана 76. Закона о култури (”Сл. гласник РС”, број 72/09,13/16, 30/16-исправка и 6/20),Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају  и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (”Сл. гласник РС”, број 105/16 и 112/17),  члана 26. став 1, тачка 4. Статута града Ужица (Службени лист града Ужица, број 4/19) и  Одлуке о буџету града Ужица за 2021. годину  (Службени лист града Ужица, број 58/20), Град Ужице расписује

КОНКУРС

     ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ОБЈАВЉИВАЊА КЊИГА  У 2021. ГОДИНИ

 

I Област

Град Ужице ће  суфинансирати објављивање књига у 2021. години, у циљу унапређења издавачке делатности, кроз подршку ауторима дела, у следећим областима:

– књижевност (поезија, проза, драма)

– уметност (историја уметности, уметничка монографија)

– хуманистичкe и друштвенe наукe.

II Средстава

Одлуком о буџету града Ужица за 2021. годину, опредељена су средства у износу од 380.000,00 динара, буџетска позиција 64 – Специјализоване услуге – Издаваштво.

III Општи услови конкурса

1. Право учешћа на конкурсу имају аутори дела из области које су наведене  конкурсом, под условом да имају пребивалиште на територији града Ужица и изузетно  аутори са пребивалиштем ван територије града Ужица, ако је тема дела везана за ужички крај.

2. Један аутор може поднети само једну пријаву.

3. Аутор може конкурисати само за прво издање књиге, односно за дело које није раније већ објављивано.

4. Пријава на конкурс подноси се на пријавном формулару, у три примерка. Пријавни формулар се може преузети на интернет страници града Ужица uzice.rs.

Уз  пријаву се доставља:

 • један штампани примерак дела и један примерак на ЦД-у,
 • потврда о пребивалишту издата од стране надлежног органа или копија личне карте,
 • резиме једне стручне рецензије дела.
 • изјаву о прихватању обавезе потписника/ корисника средстава из буџета града Ужица (саставни део Пријаве).

IV Рок за пријаву

Рок за подношење пријава је 30.04.2021. године.

Пријаве се подносе преко писарнице Градских управа Ужице, канцеларија бр.12, или  поштoм, на адресу:

Град Ужице, Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатаности,

31 000 Ужице, Димитрија Туцовића 52,

са назнаком ”Конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2021. години”.

Неће се разматрати:

 • непотпуне пријаве,
 • пријаве које се доставе после истека рока за подношење пријава,
 • пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса и
 • пријаве корисника којима су у 2020. години додељена средства за ове намене, а који нису доставили извештај о утрошку средстава.

Пријаве и приложена докумантација се не враћају.

V.  Критеријуми за оцену пријава и доделу средстава

Приспеле пријаве на конкурс које садржински одговарају наведеним областима у овом конкурсу и испуњавају све наведене опште услове разматраће се и оцењивати у складу са следећим критеријумима:

 • квалитет и садржајна иновативност дела;
 • културни и јавни интерес објављивања књиге;
 • промоција културе и културног наслеђа града Ужица, степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице;
 • оригиналност и креативност дела;
 • буџет пројекта- економичност и укљученост више извора финансирања.

Резултати конкурса биће објављени на званичној интернет страници града Ужица најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава.

Додатне информације се могу добити на телефон:  031/590154, или на и-мејл: milica.timotijevic@uzice.rs

Број: 651-1/21

Конкурсну документацију можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Образац пријаве на јавни конкурс за суфинансирање објављивања књига у 2021. години
Изјава о прихватању обавезе потписника /корисника средстава
Извештај о реализацији пројеката у култури-издаваштву