Јaвни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења и друге организације цивилног друштва из области заштите и унапређења животне средине
10/09/2018

Јaвни конкурс за финансирање пројеката које реализују удружења и друге организације цивилног друштва из области заштите и унапређења животне средине

ГРАД УЖИЦЕ

у складу са Програмом заштите и унапређења животне средине за 2018.годину расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА И ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

 

I ТЕМА КОНКУРСА

 • У сусрет примарној селекцији

II  ЦИЉЕВИ КОНКУРСА

 • Општи циљ: Заштита животне средине смањењем количине отпада који се одлаже на депонију чиме се продужава век трајања депоније, подстицање циркуларне економије, селекција и рециклажа већ употребљеног отпада
 • Специфични циљ: Унапређење система и повећање количине селектованог отпада, иновативна решења и предлози за унапређење примарне селекције и рециклаже отпада.

III УСЛОВИ

 • Право на конкурс имају удружења и организације цивилног друштва са територије града Ужица:
 • чији се циљеви, према статутарним одредбама, остварују у области заштите животне средине;
 • имају потребне капацитете за спровођење предложеног пројекта ( људске ресурсе, приступ опреми и др.).

IV ФИНАНСИРАЊЕ

 • У Буџетском фонду за заштиту животне средине Града Ужице планирана су средства за реализацију пројеката из области заштите и унапређења животне средине у укупном износу од 300.000,00 динара (максимални износ по пројекту није ограничен, али не сме бити већи од 300.000 динара).

V ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ

 • Пројекат се мора реализовати до 15.11. 2018. године

VI ДОКУМЕНТА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС

 • Правилно попуњен пријавни формулар;
 • Правилно попуњени образац буџета и наративног буџета;
 • Правилно попуњена матрица логичког оквира;
 • Копија oснивачког акта (статут);
 • Потврда да рачун подносиоца предлога пројекта није у блокади;
 • Завршни рачун за претходну годину.

VII РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

 • Конкурсна документација се подноси у року од 20 дана од дана објављивња Конкурса на званичној интернет страници града Ужицау
 • Документа потребна за пријаву на Конкурс можете преузети овде;
 • Пријаве се подносе у три примерка, преко писарнице Града Ужица (канцеларија бр.12)     или поштом на адресу Град Ужице, Димитрија Туцовића 52, 31000 Ужице;
 • На коверти мора бити назнака ”Пројекат из области заштите и унапређења животне средине”;
 • Неблаговремени пројекти неће се разматрати.

VIII РОК И НАЧИНИ ИЗВЕШТАВАЊА

 • Наративни и финансијски извештај о реализацији пројектних активности, као и сву релевантну документацију коју Комисија буде захтевала, апликант је дужан да достави у року од 20 дана након завршетка реализације пројекта.

IX ИЗБОР ПРОЈЕКТА

 • Одлуку о избору пројеката донеће Комисија за избор пројеката;
 • Одлука о избору пројеката биће донета у року који не може бити дужи од 10 дана од истека рока за подношење пријава.

X ДОДАТНА ОБАВЕШТЕЊА

 • Додатне информације заинтересовани могу добити у канцеларији Одељења за заштиту животне средине и одрживи развој, Петра Ћеловића бб – шарена сала, на телефон

592-421 или e-mail: ekologija@uzice.rs.