Jавнa презентација урбанистичког пројекта за изградњу апартманске стамбене зграде са два стана на катастарској парцели број 1/29 КО Кремна, Калуђерске баре на Тари, град Ужице
09/04/2021

Jавнa презентација урбанистичког пројекта за изградњу апартманске стамбене зграде са два стана на катастарској парцели број 1/29 КО Кремна, Калуђерске баре на Тари, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон и 9/2020 ),  објављује

 ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу апартманске стамбене зграде са два стана на катастарској  парцели број 1/29 КО Кремна, Калуђерске баре  на Тари, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је  „Политбиро“ доо Ужице, Београдска 31, oдговорни урбаниста је Миленка Јанковић, дипл. инж. арх., наручилац УП је Нешковић Душко из Бајине Баште, ул. Рајка Тадића бр. 21.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 16.04.2021.године до 23.04.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу апартманске стамбене зграде са два стана на катастарској  парцели број 1/29 КО Кремна, Калуђерске баре  на Тари, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу.

Материјал за јавну презентацију

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

Идејно решенје
Текстуални део
Катастарско топографски план
Графички прилог
Извод из плана
Графички прилог