Jавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцеле бр.8180/2 КО Ужице
15/05/2020

Jавна презентација УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА За урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцеле бр.8180/2 КО Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцеле бр.8180/2 КО Ужице, у Ужицу ради реконструкције дечјег базена на Градској плажи у Ужицу.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради реконструкције дечјег базена са припадајућим садржајима на Градској плажи у Ужицу.

Стручни обрађивач УП је ЈП „Ужице развој“ Ужице, одговорни урбаниста Ружа Пенезић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Предраг Недић, дипл.инж.грађ. Наручилац УП је Град Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 22.05.2020.године до 28.05.2020. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцеле бр. 8180/2 КО Ужице, у Ужицу ради реконструкције дечјег базена на Градској плажи у Ужицу, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 28.05.2020.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 15.05.2020. године и истог дана објављен у локалном листу ”Вести”.

Материјал УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА  за урбанистичко-архитектонску разраду кат. парцеле бр.8180/2 КО Ужице, у Ужицу ради реконструкције дечјег базена на Градској плажи у Ужицу можете погледати ОВДЕ.

 

 

ОВДЕ.

Опис

Преузимање

Оглас за јавну презентацију урбанистичког пројекта
Текст урбанистичког пројекта
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.1
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.2
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.3
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.4
ГРАФИЧКИ ПРИЛОГ БР.5