Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/4 КО Кремна
21/02/2020

Jавнa презентацијa урбанистичког пројекта за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/4 КО Кремна

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/4 КО Кремна- туристички центар Калуђерске Баре на Тари, град Ужице.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је Предузеће за пројектовање и консалтинг „ИДЕАСТУДИО“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста и аутор идејног решења Иван Петронијевић, дипл.инж.арх. Наручилац УП је „6 PARTNERS“ ДОО Београд, ул. Др Драгослава Поповића бр.16.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 28.02.2020.године до 05.03.2020. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта хотела на кат. парцели број 9/4 КО Кремна- туристички центар Калуђерске Баре на Тари, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли, званичном сајту града Ужица и објављен у локалном листу „Вести“ дана 21.02.2020. године.

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ За изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/4 КО Кремна- туристички центар Калуђерске Баре на Тари, град Ужице можете погледати ОВДЕ.

ОВДЕ

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/4 КО Кремна
Текстуални део
Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/4 КО Кремна
Графички део
Идејно решење за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/4 КО Кремна
Текстуални део
Идејно решење за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/4 КО Кремна
Графички део
Идејно решење за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/4 КО Кремна
Ситуације
Идејно решење за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 9/4 КО Кремна