Jавнa презентацијa УП За изградњу стамбеног објекта пољопривредног газдинства у функцији етно туризма на кат. парцели број 1679 КО Мокра Гора, град Ужице
25/02/2022

Jавнa презентацијa УП За изградњу стамбеног објекта пољопривредног газдинства у функцији етно туризма на кат. парцели број 1679 КО Мокра Гора, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу стамбеног објекта пољопривредног газдинства у функцији етно туризма на кат. парцели број 1679 КО Мокра Гора, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је Политбиро ДОО Ужице, Београдска 31, oдговорни урбаниста је Јанковић З. Миленка, дипл. инж. арх., аутор идејног решења Јелена Марковић, дипл.инж.арх. Наручилац Јован Пејић, Маршала Тита 50, 24435 Мол.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 04.03.2022.године до 11.03.2022. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу стамбеног објекта пољопривредног газдинства у функцији етно туризма на кат. парцели број 1679 КО Мокра Гора, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 11.03.2022.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

 

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

УП за изградњу стамбеног објекта пољопривредног газдинства у функцији етно туризма на кат. парцели број 1679 КО Мокра Гора, град Ужице