Jавнa  презентацијa УП за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 8049 КО Ужице, град Ужице
09/02/2024

Jавнa  презентацијa УП за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 8049 КО Ужице, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 8049 КО Ужице, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је предузеће за пројектовање и консалтинг „ИДЕАСТУДИО“ д.о.о. Ужице, одговорни урбаниста Иван Д. Петронијевић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Иван Д. Петронијевић, дипл.инж.арх., Наручилац Неолекс доо Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 19.02.2024.године до 26.02.2024. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 8049 КО Ужице, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 26.02.2024.године.

Оглас је истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

 

Материјал за јавну презентацију

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат