Јавна презентација УП за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 6181 КО Ужице, на Пори у Ужицу
23/08/2019

Јавна презентација УП за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 6181 КО Ужице, на Пори у Ужицу

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014, 145/2014, 83/2018 и 31/2019),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 6181 КО Ужице, на Пори у Ужицу.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Бошко Фуртула, дипл.грађ.инж. Наручилац УП је Мирјана Јовановић из Ужица, Ул. Војводе Степе бр. 15,

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 30.08.2019.године до 05.09.2019. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове,града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели бр. 6181 КО Ужице, на Пори, у Ужицу, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 05.09.2019.године.

Оглас и материјал за јавну презентацију истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 23.08.2019. године.

Материјал за јавни увид можете преузети ОВДЕ

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат
Положај локације у окружењу
Извод из ГУП-а
Катастарско топографски план са границом УП
План регулације и нивелације
План саобраћаја и озелењавања
План инфраструктуре
Основа приземља
Основа крова
Пресек
Изглед објекта