Jавнa презентација УП За изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 6151 КО Ужице, град Ужице
23/04/2021

Jавнa презентација УП За изградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели број 6151 КО Ужице, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу стамбено-пословног објекта на  кат. парцели број 6151 КО Ужице, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП Никола Секулић предузетник, Архитектонска делатност Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта је Милош Димитријевић из Ужица.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 23.04.2021.године до 30.04.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћен је Зоран Деспић, дипл.грађ.инж., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу стамбено-пословног објекта на  кат. парцели број 6151 КО Ужице, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 30.04.2021.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

Материјал за јавни увид