Јавна презентација УП за изградњу објекта еко куће у оквиру регистрованог пољопривредног газдинства на кат. парцели број 9287 КО Кремна, град Ужице
25/02/2022

Јавна презентација УП за изградњу објекта еко куће у оквиру регистрованог пољопривредног газдинства на кат. парцели број 9287 КО Кремна, град Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-107

Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/2020 и 52/2021), објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу објекта еко куће у оквиру регистрованог пољопривредног газдинства на кат. парцели број 9287 КО Кремна, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП АГ Биро Д:О:О:, Ужице, одговорни урбаниста Ана Папић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Златко Миловановић, дипл.инж.арх. Наручилац Снежана Крстић, Краља Милана 12 В, Рвати, Обреновац, Ужице.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 04.03.2022.године до 11.03.2022. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За обавештења о јавној презентацији можете се обратити Оливери Ћирковић, дипл.пр.пл., Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички  пројекат за изградњу објекта еко куће у оквиру регистрованог пољопривредног газдинства на  кат. парцели број 9287 КО Кремна, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Д. Туцовића бр.52, закључно са 11.03.2022.године.

Оглас је истакнут је на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” Ужице.

 

 

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

УП за изградњу објекта еко куће у оквиру регистрованог пољопривредног газдинства на кат. парцели број 9287 КО Кремна, град Ужице
Идејно решење-главна свеска
Идејно решење-пројекат архитектуре