Јавна презентација УП за доградњу породичног стамбеног објекта на КП бр. 4967 КО Ужице
03/01/2020

Јавна презентација УП за доградњу породичног стамбеног објекта на КП бр. 4967 КО Ужице

Град Ужице
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС, 98/2013,  132/2014 и 145/2014),  објављује

 ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За за доградњу породичног стамбеног објекта на кат. парцели бр. 4967 КО Ужице, у Ужицу, Ул. Кнегиње Љубице 15.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичко-архитектонска разрада локације ради стварања услова за издавање неопходних дозвола у складу са важећом планском документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора.

Стручни обрађивач УП је „ЕКО УРБО ПЛАН“ ДОО Ужице, одговорни урбаниста Петар Живковић, дипл.инж.арх., аутор идејног решења Ивка Петковић дипл.инж.арх. Наручилац УП је Анђелија Лазовић из Ужица, Ул. Кнегиње Љубице бр. 15.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од седам дана одржаће се у периоду од 03.01.2020.године до 10.01.2020. године, у просторијама Градске управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље и на званичном сајту града Ужица (www.uzice.rs).

За давање обавештења о садржају јавне презентације овлашћена је Радојла Церовац, дипл.правник, Градскa управa за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за доградњу породичног стамбеног објекта, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас и урбанистички пројекат истакнути су на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 27.12.2019. године.

Материјал погледајте ОВДЕ

Опис

Преузимање

Текст УП
Положај локације
Извод из ГУП-а
КТП са границом УП
План регулације и нивелације
План саобраћаја и уређења партера
План комуналне инфраструктуре
Ситуација
Постојеће - основа подрума
Постојеће - основа приземља
Основа спрата
Основа поткровља
Изглед крова
Пресек А-А
Изглед са југозапада
Изглед са југоистока