Рани јавни увид поводом израде ПГР „ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА Калуђерске Баре на Тари“, град УЖИЦЕ  
13/05/2022

Рани јавни увид поводом израде ПГР „ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА Калуђерске Баре на Тари“, град УЖИЦЕ  

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 9/20 и 52/21)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА Калуђерске Баре на Тари“, град УЖИЦЕ

 

Скупштина града Ужица донела је 30.09.2021. године Одлуку о приступању изради Плана генералне регулације „Туристичког центра Калуђерске баре на Тари“ град Ужице  („Сл. лист града Ужица“, број 45/21).

Рани јавни увид, у трајању од петнаест дана, одржаће се од 20.5.2022.године до  03. 06. 2022. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу. У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица (www.uzice.rs).

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана генералне регулације „Туристичког центра Калуђерске баре на Тари“ град Ужице  („Сл. лист града Ужица“, број 45/21) организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања раног јавног увида, закључно са 03.06.2022. године.

 

Материјал за рани јавни увид

Опис

Преузимање

Tекстуални део плана
Радни тим
Графички прилог бр.1.
Графички прилог бр. 2.
Графички прилог бр.3.
Графички прилог бр.4.