Јавна  презентација УП за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 776/4 КО Ужице, град Ужице  
24/12/2021

Јавна  презентација УП за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 776/4 КО Ужице, град Ужице  

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон, 9/2020 и 52/2021),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 776/4 КО Ужице, град Ужице

 

Стручни обрађивач УП је АГ биро Д.О.О. Ужице, Курлагина 10, oдговорни урбаниста је Ана Папић, дипл. инж. арх., наручиоци УП су Биљана Пејић и Мишо Пејић из Ужица.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 31.12.2021.године до 10.01.2022. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 776/4 КО Ужице град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 24.12.2021. године.

Материјал за јавну презентацију

Опис

Преузимање

катастарско-топографски план
УП за изградњу стамбеног објекта на кат. парцели број 776/4 КО Ужице, град Ужице
Идејно решење