Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта хладњаче
15/03/2021

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу објекта хладњаче

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон и 9/2020 ),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

За изградњу објекта хладњаче на кат. парцелама број 1297/1, 1297/2 и 1299/1, све КО Биоска, град Ужице

 

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичка разрада локације коју чини катастарске парцеле број 1297/1, 1297/2 и 1299/1, све КО Биоска ради стварања услова за издавање неопходних дозвола, у складу са важећом планском  документацијом и правилима грађења, уређења и заштите простора за изградњу објекта хладњаче.

Стручни обрађивач УП је  „ЕКО УРБО ПЛАН“ доо Ужице, oдговорни урбаниста је Петар Живковић, дипл. инж. арх., наручилац УП је „Fruscom Food“ доо Ариље, Грдовићи бб.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 19.03.2021.године до 25.03.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу објекта хладњаче на  кат. парцелама број 1297/1, 1297/2 и 1299/1, све КО Биоска, град Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 12.03.2021. године.

 

Материјал за јавни увид можете погледати ОВДЕ

Опис

Преузимање

Урбанистички пројекат