21. седница Скупштине
01/02/2018

21. седница Скупштине

Република Србија
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I број 06-5/18
Датум: 31.јануар 2018. године
У ж и ц е

На основу члана 69. став 1. Статута града Ужица ( ”Службени лист града Ужица” број 25/17-пречишћен текст), и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17), САЗИВАМ

21. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

Седница ће се одржати 08. фебруара (четвртак) 2018. године, са почетком у 10,00 часова у Великој сали Градске куће.

За ову седницу предлажем

Дневни ред

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНЕ
Стручна обрада: Народни музеј Ужице. Предлагач: Градско веће
2. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: Народно позориште Ужице. Предлагач: Градско веће
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: Народна библиотека Ужице. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: Историјски архив Ужице. Предлагач: Градско веће
5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска галерија Ужице. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ГРАДСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА УЖИЦЕ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градски културни центар Ужице. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА РЕГИОНАЛНОГ ЦЕНТРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: РЦУ. Предлагач: Градско веће
8. ИЗВЕШТАЈ О КВАЛИТЕТУ ВАЗДУХА У ГРАДУ УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове и Завод за јавно здравље Ужице. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О КРЕДИТНОМ ЗАДУЖЕЊУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДЕ И СПОЉНОГ ИЗГЛЕДА ЗГРАДЕ, УСЛОВИМА, НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА СУФИНАНСИРАЊА ОБНОВЕ ФАСАДА СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО – ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗА СВАКИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК У СИСТЕМУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2017.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ГРАДА УЖИЦА ЗА 2018.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ ЛИЦА И УПРАВЉАЊЕ МИГРАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА УЖИЦА 2018-2020. ГОДИНА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће и Савет за миграције
14. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМА У ГРАДУ УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
15. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ЗА 2017.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности и Савет за здравље. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ТАНОВИЋ МИЛУТИНА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградње и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП ''ДУБОКО'' УЖИЦЕ О РАСПОДЕЛИ НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈКП ''ВОДОВОД'' УЖИЦЕ О ПОВЕЋАЊУ ВРЕДНОСТИ ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА (ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ)
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Председник Скупштине
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ НАРОДНОГ МУЗЕЈА УЖИЦЕ
Допуна дневног реда
- ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЗАХТЕВА ТАНОВИЋ МИЛУТИНА ИЗ УЖИЦА ЗА ПОНАВЉАЊЕ ПОСТУПКА
Допуна 17. тачке дневног реда.