Рани јавни увид поводом израде ПГР-а „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА
05/06/2020

Рани јавни увид поводом израде ПГР-а „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА

 

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

-Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове-

У складу са чланом 45а.  Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/20)

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

поводом израде

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА

 

Скупштина града Ужица донела је 07.06.2018. године Одлуку о изменама и допунама одлуке о приступањању изради Плана генералне регулације „Ужице – централни део“ („Сл. лист града Ужица“, број 26/18).

Рани јавни увид одржаће се од 05.јуна 2020.године до  22. јуна 2020. године у холу  Скупштине града Ужица – ходник  лево од главног улаза,  ул. Димитрија Туцовића бр. 52 у Ужицу.У току трајања раног јавног увида материјал за рани јавни увид биће изложен и на званичној интернет страници града Ужица.

Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, као носилац израде Плана генералне регулације „Ужице – централни део“ III фаза, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми, Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове града Ужица, ул. Димитрија Туцовић бр.52, Ужице, у току трајања јавног увида, закључно са 22.06.2020. године.

Материјал за рани јавни увид

Опис

Преузимање

ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „УЖИЦЕ – ЦЕНТРАЛНИ ДЕО“ III ФАЗА
Текстуални део
Извод уз ГУП-а Града Ужице
Графички део плана
Приказ ширег подручја са обухватом плана и топографско-катастарским подацима
Графички део плана