Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта "Рад-Рашо" доо
18/07/2019

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта “Рад-Рашо” доо

ГРАД УЖИЦЕ
Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове
Одељење за заштиту животне средине и одрживи развој
Улица Димитрија Туцовић бр.52
тел. 031/592-422; факс: 031/513-469

 

На  основу чл.25 и чл.29 став 1.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће: 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА  НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА:   «Складиштење и механички третман неопасног отпада»

 

Носиоцу пројекта «Рад-Рашо» д.о.о., ул. Дубоки Поток бб. у Ужицу, решењем бр. VI број 502-04/19 од 17.јула 2019.године, дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: «Складиштење и механички третман неопасног отпада»  који се налази у ул. Драгачевска бб. у Севојну, на кат. парцели број 4182/1 КО Севојно, површине 2.89 ха, у Ужицу.

На основу спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и извештаја Техничке комисије са предлогом одлуке, утврђено је да је предметна Студијa  израђена у складу са Законом о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.135/04 и 36/09) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“ бр.69/05) и да садржи дефинисане мере за спречавање, смањење и отклањање могућих штетних утицаја на животну средину који могу настати као последица рада на локацији.

Оверене мере заштите животне средине саставни су део решења о давању сагласности на Студију о процени утицаја  на животну средину и обавеза носиоца пројекта је да их да на увид код сваке контроле инспекцијских органа и провере утицаја пројекта на стање животне средине.

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб или на сајту www.uzice.rs. Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења. Решење можете погледати ОВДЕ.