Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице
25/06/2021

Обавештење о донетом решењу носиоца пројекта Град Ужице

ГРАДСКА УПРАВА ЗА УРБАНИЗАМ,
ИЗГРАДЊУ И ИМОВИНСКО ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И
ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
VI Број: 502-07/21
Датум: 24.06.2021.год.

 

На основу члана 24. став 1., чл. 25. и чл. 29.Закона о процени утицаја на животну средину («Службени гласник » РС бр.134/04 и 36/09) даје следеће:

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ДОНЕТОМ  РЕШЕЊУ  О  ДАВАЊУ  САГЛАСНОСТИ  НА  СТУДИЈУ

 

Носиоцу пројекта – Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр.52, Ужице (корисник постројења – ЈКП „Градска топлана Ужице“,Трг Партизана 26, Ужице) – решењем VI број 502-07/21- од 24.06.2021.године дата је сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат: “Изградња котларнице на природни гас, са алтернативним горивом на мазут, изградња мерно-регулационе станице за природни гас, реконструкција и доградња трафо-станице и подземних резервоара на мазут“ (60 м3 и 100 м3), на кат. парцелама бр. 8506/4 и 8507/3 обе КО Ужице, у ул. Михаила Пупина, у Ужицу.

Увид у решење може се извршити  у канцеларији Oдељења за заштиту животне средине и одрживи развој, на 2 другом спрату – зграде Градског развојног центра, улица Петра Ћеловића бб, у Ужицу или на сајту www.uzice.rs.

Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину је коначно у управном поступку и против одлуке овог органа носилац пројекта и представници заинтересоване јавности могу покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана објављивања овог обавештења, односно од дана обавештавања заинтересоване јавности о донетом решењу. Решење можете погледати ОВДЕ.