Јавна презентација УП за изградњу породичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 3073 КО Ужице
17/07/2020

Јавна презентација УП за изградњу породичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 3073 КО Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е
ГРАДСКА УПРАВА
за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове
улица Димитрија Туцовића бр. 52
Тел. 031/ 590-178
Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл.63 ст.2. Закона о планирању и изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

За изградњу породичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 3073 КО Ужице, у Ужицу, Улица Мијајила Радовића број 27.

Предмет израде Урбанистичког пројекта је урбанистичка разрада локације коју чини катастарска парцела број 3073 КО Ужице, ради изградње породичног стамбеног објекта, на захтев научиоца.

Стручни обрађивач УП је  „Политбиро“ доо Ужице, Београдска 31, oдговорни урбаниста је Миленка Јанковић, дипл. инж. арх., лиценца број 200 0246 03, наручилац УП је Драган Тенић из Ужица, Улица Ужичке републике број 2.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у периоду од 24.07. 2020.године до 31.07.2020. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу породичног стамбеног објекта на катастарској парцели број 3073 КО Ужице, у Ужицу, Улица Мијајила Радовића број 2, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52.

Оглас je истакнут на огласној табли и званичном сајту града Ужица  дана 17.07.2020. године.

Материјал погледајте ОВДЕ

Опис

Преузимање

Текст УП
Постојеће УП
Регулација УП
Приземље ИДР
Изглед ИДР