Јавна  презентација УП за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице
17/09/2021

Јавна  презентација УП за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице

Г Р А Д   У Ж И Ц Е

– ГРАДСКА УПРАВА

за урбанизам, изградњу и имовинско-правне- послове

улица Димитрија Туцовића бр. 52

Тел. 031/ 590-178

Фах: 031/ 513-469

 

На основу чл. 63 ст.2. Закона о планирању и изградњи изградњи (”Сл. гласник  РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр, 64/2010 – одлука УС,  24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 54/2013-одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/209-други закон и 9/2020 ),  објављује

 

ј а в н у  п р е з е н т а ц и ј у

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице

 

Стручни обрађивач УП је Никола Секулић предузетник, Архитектонска делатност Ужице, одговорни урбаниста Никола Секулић, дипл.инж.арх, аутор идејног решења Никола Секулић дипл.инж.арх. Наручилац Урбанистичког пројекта су Маријана Чолић и Александра Михаиловић из Ужица.

Циљ израде урбанистичког пројекта је урбанистичко –архитектонска анализа и дефинисање правила регулације и нивелације предметне локације ради добијања предуслова за нову градњу породично-стамбеног објекта.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта одржаће се у трајању од седам дана у периоду од 24.05.2021.године до 01.10.2021. године, у просторијама Градске управе за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, у Ужицу, Димитрија Туцовић бр.52 приземље.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаној форми Градској управи за урбанизам, изградњу и имовинско-правне послове, Ужице, Д. Туцовића 52 закључно са 01.10.2021.године.

Оглас je истакнут на огласној табли и објављен у локалном листу ”Вести” и званичном сајту града Ужица  дана 17.09.2021. године.

Опис

Преузимање

УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКАТА за изградњу породично стамбеног објекта  на кат. парцели број 6069 КО Ужице  
Графички прилог бр.1
Графички прилог бр.2