21. sednica Skupštine
01/02/2018

21. sednica Skupštine

Republika Srbija
GRAD UŽICE
SKUPŠTINA GRADA
I broj 06-5/18
Datum: 31.januar 2018. godine
U ž i c e

Na osnovu člana 69. stav 1. Statuta grada Užica ( “Službeni list grada Užica“ broj 25/17-prečišćen tekst), i člana 34. stav 2. i člana 57. Poslovnika Skupštine grada Užica (“Službeni list grada Užica“ broj 40/17), SAZIVAM

21. SEDNICU SKUPŠTINE GRADA UŽICA

Sednica će se održati 08. februara (četvrtak) 2018. godine, sa početkom u 10,00 časova u Velikoj sali Gradske kuće.

Za ovu sednicu predlažem

Dnevni red

Opis

Preuzimanje

1. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA NARODNOG MUZEJA UŽICE ZA 2018.GODINE
Stručna obrada: Narodni muzej Užice. Predlagač: Gradsko veće
2. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA NARODNOG POZORIŠTA UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: Narodno pozorište Užice. Predlagač: Gradsko veće
3. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA NARODNE BIBLIOTEKE UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: Narodna biblioteka Užice. Predlagač: Gradsko veće
4. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA ISTORIJSKOG ARHIVA UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: Istorijski arhiv Užice. Predlagač: Gradsko veće
5. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA GRADSKE GALERIJE UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: Gradska galerija Užice. Predlagač: Gradsko veće
6. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA GRADSKOG KULTURNOG CENTRA UŽICE ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: Gradski kulturni centar Užice. Predlagač: Gradsko veće
7. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA GODIŠNJI PROGRAM POSLOVANJA REGIONALNOG CENTRA ZA PROFESIONALNI RAZVOJ ZAPOSLENIH U OBRAZOVANJU ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: RCU. Predlagač: Gradsko veće
8. IZVEŠTAJ O KVALITETU VAZDUHA U GRADU UŽICU
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove i Zavod za javno zdravlje Užice. Predlagač: Gradsko veće
9. PREDLOG ODLUKE O KREDITNOM ZADUŽENJU GRADA UŽICA ZA FINANSIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
10. PREDLOG ODLUKE O IZMENI I DOPUNI ODLUKE O ODRŽAVANJU ZGRADE I SPOLJNOG IZGLEDA ZGRADE, USLOVIMA, NAČINU I KRITERIJUMIMA SUFINANSIRANJA OBNOVE FASADA STAMBENIH I STAMBENO – POSLOVNIH ZGRADA NA PODRUČJU GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
11. PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME ZA SVAKI ORGANIZACIONI OBLIK U SISTEMU GRADA UŽICA ZA 2017.GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
12. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZAPOŠLJAVANJA GRADA UŽICA ZA 2018.GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za finansije. Predlagač: Gradsko veće
13. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA IZBEGLIH LICA I UPRAVLJANJE MIGRACIJAMA NA TERITORIJI GRADA UŽICA 2018-2020. GODINA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće i Savet za migracije
14. PREDLOG ODLUKE O USVAJANJU LOKALNOG AKCIONOG PLANA ZA UNAPREĐENJE POLOŽAJA ROMA U GRADU UŽICU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
15. IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLJE ZA 2017.GODINU
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti i Savet za zdravlje. Predlagač: Gradsko veće
16. PREDLOG REŠENJA O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DOMA ZDRAVLJA UŽICE
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
17. PREDLOG REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA TANOVIĆ MILUTINA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
Stručna obrada: Gradska uprava za urbanizam, izgradnje i imovinsko pravne poslove. Predlagač: Gradsko veće
18. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA JKP ''DUBOKO'' UŽICE O RASPODELI NERASPOREĐENE DOBITI
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
19. PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA JKP ''VODOVOD'' UŽICE O POVEĆANJU VREDNOSTI GRAĐEVINSKIH OBJEKATA (VODOVODNE MREŽE)
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Gradsko veće
20. PREDLOG REŠENJA O RAZREŠENJU SEKRETARA SKUPŠTINE GRADA UŽICA
Stručna obrada: Gradska uprava za poslove organa grada, opštu upravu i društvene delatnosti. Predlagač: Predsednik Skupštine
- PREDLOG REŠENJA O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT NARODNOG MUZEJA UŽICE
Dopuna dnevnog reda
- PREDLOG REŠENJA O ODBIJANJU ZAHTEVA TANOVIĆ MILUTINA IZ UŽICA ZA PONAVLJANJE POSTUPKA
Dopuna 17. tačke dnevnog reda.