12. седница Скупштине града Ужица
22/09/2021

12. седница Скупштине града Ужица

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ
СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 06 –64 /21
Датум: 22. септембар 2021.године

 

На основу члана 62. став 1. Статута града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 4/19) и члана 34. став 2. и члана 57. Пословника Скупштине града Ужица (”Службени лист града Ужица” број 40/17) САЗИВАМ

 

 12. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА

 

Седница ће се одржати 30. септембра 2021. године, са почетком у 10,00 часова у Народном позоришту Ужице – велика сцена.

ДНЕВНИ РЕД

Опис

Преузимање

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Аминистративно мандатна комисија
2. ИЗБОР ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ГРАДА УЖИЦА
Материјал ће бити постављен накнадно
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2021. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
4. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ (Ребаланс II)
Стручна обрада: Градска управа за финансије. Предлагач: Градско веће
5. ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, ДРУШТАВА КАПИТАЛА И ДРУГИХ ОБЛИКА ОРГАНИЗОВАЊА НА КОЈА СЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА, А ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД УЖИЦЕ, ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.06.2021. ГОДИНЕ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
6. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БИОКТОШ“ УЖИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ
Стручна обрада: ЈКП ''Биоктош'' Ужице и Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
7. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА УЖИЦА ЗА 2021.ГОДИНУ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
- ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ДАВАЊА У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
Стручна обрада: Градска управа за инфраструктуру и развој. Предлагач: Градско веће
8. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦАРИНА“ У УЖИЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
9. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ТУРИСТИЧКОГ ЦЕНТРА КАЛУЂЕРСКЕ БАРЕ НА ТАРИ“, ГРАД УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
10. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗМЕНИ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ДЕЛУ КАТ. ПАРЦЕЛЕ 7536/3 КО УЖИЦЕ, ЗА ПРАВО ПРИВАТНЕ СВОЈИНЕ НА ДЕЛОВИМА КАТ. ПАРЦЕЛА 7536/1 И КАТ. ПАРЦЕЛЕ 7536/5, ОБЕ КО УЖИЦЕ, УЗ ДОПЛАТУ РАЗЛИКЕ ИЗМЕЂУ ТРЖИШНИХ ВРЕДНОСТИ НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ РАЗМЕНЕ У НОВЦУ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
11. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОТУЂЕЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА УЖИЦА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, ПО ТРЖИШНОЈ ЦЕНИ
Стручна обрада: Градска управа за урбанизам, изградњу и имовинско правне послове. Предлагач: Градско веће
12. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРЕВОЗУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
13. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРОДУЖЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ЛОКАЛНОГ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА УЖИЦА 2012-2020. ГОДИНА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП ''ГРАДСКА ТОПЛАНА УЖИЦЕ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Комисија за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Ужице и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''СТАН'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Комисија за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Ужице и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''УЖИЦЕ РАЗВОЈ'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Комисија за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Ужице и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
17. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП ''ВЕЛИКИ ПАРК'' УЖИЦЕ
Стручна обрада: Комисија за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Град Ужице и Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
18. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА НАРОДНОГ ПОЗОРИШТА УЖИЦЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ КАНДИДАТА ЗА ЧЛАНОВЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Градско веће
20. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЈЕДНОГ ЧЛАНА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРИТУЖБЕ
Стручна обрада: Градска управа за послове органа града, општу управу и друштвене делатности. Предлагач: Одборничке групе
Записник са 11. седнице Скупштине града Ужица
Одговори на одборничка питања