Жалбена комисија
11/03/2021

Жалбена комисија

Председник:

1. Слађана Станић, мастер правник

Чланови:

2. Јелена Суботић, дипломирани правник
3. Биљана Старовла, дипломирани правник
4. Светозар Никитовић, дипломирани правник
5. Драган Стевановић, дипломирани економиста

*Наташа Вукашиновић, секретар Комисије